PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

Regulamin udziału uczniów w mobilnościach i działaniach projektowych międzynarodowego programu Erasmus+
pt. „Woda naszym cennym skarbem”

Zasady udziału uczniów w projekcie i mobilności:

 

Zaangażowanie w prace projektowe.

 1. Odpowiedni poziom języka angielskiego – konsultacja z nauczycielem uczącym.
 2. Ocena z zachowania minimum bardzo dobra.
 3. Godna naśladowania kultura osobista, brak złych nawyków lub nałogów – konsultacja z wychowawcą klasowym.
 4. Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność, otwartość, i poszanowanie innych partnerów, reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 5. Zaangażowanie w prace społeczne w klasie i/ lub w szkole, wspieranie działań samorządu szkolnego.
 6. Wysoka frekwencja na zajęciach szkolnych, mała ilość spóźnień, brak godzin nieusprawiedliwionych.
 7. Komunikatywność – osoba otwarta, komunikatywna, łatwo nawiązująca kontakty z innymi, precyzyjnie formułująca swoje opinie, chętnie uczestnicząca w pracach grupowych, warsztatowych oraz indywidualnych.
 8. Pisemna zgoda rodziców na wyjazd.
 9. Deklaracja przyjęcia gościa z zagranicy.
 10. Brak przeciwwskazań medycznych,
 11. Posiadanie aktualnego dowodu tożsamości oraz karty EKUZ.

Obowiązki uczestników projektu:

Uczestnik zobowiązuje się do:

 1. Przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie
 2. Regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez koordynatora w celu omówienia postępów realizacji projektu.
 3. Terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań.
 4. Tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań przewidzianych w projekcie.
 5. Promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej.
 6. Godnego wypełniania obowiązków ucznia i reprezentanta szkoły na forum międzynarodowym.
 7. Zachowywania się kulturalnie, podporządkowywania się poleceniom nauczycieli i dbania o dobre imię szkoły.

Załączniki:

1. Zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na udział dziecka w projekcie.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka.

3. Zgoda na udział dziecka w wyjeździe zagranicznym i zgoda na udzielenie pomocy medycznej.

4. Oświadczenie o gotowości przyjęcia ucznia z jednej ze szkół partnerskich.

5. Karta informacji o uczniu zakwalifikowanym do wyjazdu zagranicznego.


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl