PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

Plan pracy Rzecznika Praw Ucznia przy ZSO nr 1 w Prudniku

 

Rzecznik Praw Ucznia przy ZSO nr 1 w Prudniku działa w oparciu o następujące dokumenty:

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,

- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,

- Konwencja o Prawach Dziecka,

- Ustawa o Systemie Oświaty,

- Statut Szkoły

- Wewnątrzszkolne Ocenianie

- Przedmiotowe ocenianie

 

Plan pracy Rzecznika Praw Ucznia 

1. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole i poza nią.

2. Zwiększanie świadomości prawnej uczniów I LO.

3. Działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów dla uczniów w regulaminach.

4. Propagowanie praw ucznia w szkole.

5. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia I LO..

5. Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).

6. Prowadzenie negocjacji między uczniem a nauczycielem lub innymi stronami sporu.

7. Dbałość o przestrzeganie przez uczniów, nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów) statutu szkoły i innych regulaminów wewnątrzszkolnych.

8. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.

9. Udostępnianie uczniom regulaminów szkolnych i innych przepisów mówiących o prawach dziecka oraz wyjaśnianie ich sensu.

10. Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych  i nietypowych.

11. Występowanie w interesie indywidualnym jak i grupowym.

12. Współpraca dla dobra uczniów z dyrekcją, pedagogiem szkolnym, psychologiem i instytucjami pozaszkolnymi dla dobra uczniów.

 

 

 

 


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl