PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

Szkoła opracowała Misję Szkoły i  Model Absolwenta.  Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów szkoły.

MISJA SZKOŁY

W naszej szkole przygotowujemy uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie poprzez kształtowanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności za własną przyszłość oraz do planowania i realizowania własnej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Misję szkoły realizujemy:

 • rozwijając predyspozycje intelektualne, talenty i zainteresowania uczniów,
 • dbając o wszechstronny rozwój intelektualny i osobowość uczniów,
 • rozwijając twórcze i abstrakcyjne myślenie,
 • kształtując umiejętności rozumienia zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i ich nowoczesnej interpretacji z zachowaniem tradycji narodowej,
 • umożliwiając uczniom pracę w ramach międzynarodowych programów naukowych,
 • kształcąc umiejętności w zakresie języków obcych na różnych poziomach,
 • wykorzystując nowoczesne metody komunikowania się,
 • zapewniając bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę pracy,
 • stwarzając warunki do zdobywania szerokiej wiedzy ogólnej i szczegółowych wiadomości i umiejętności pozwalających na kontynuowanie kształcenia w wybranym przez ucznia kierunku..

MODEL ABSOLWENTA

Uczeń naszej szkoły:

 1. Jest człowiekiem świadomym i odpowiedzialnym, który potrafi zaplanować własną przyszłość.
 2. Potrafi dokonywać właściwych wyborów życiowych, kierując się ponadczasowymi wartościami moralno-etycznymi.
 3. Potrafi zaistnieć w warunkach nowej rzeczywistości w Europie i świecie XXI wieku.
 4. Zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające samorealizację i dalsze kształcenie.
 5. Umiejętnie posługuje się technologią informacyjną ułatwiającą korzystanie z różnych źródeł wiedzy.
 6. Jest otwarty na innych i potrafi współdziałać w rozwiązywaniu problemów.
 7. Umie zaprezentować własny punkt widzenia i uwzględnia poglądy innych ludzi.
 8. Interesuje się rozwojem kraju, jest przygotowany do życia w demokratycznym państwie.
 9. Ma poczucie tożsamości narodowej, zna historię swego kraju i pielęgnuje rodzime tradycje.

ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl