PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

UTWORZYLIŚMY AMBASADĘ EKONOMII

Z dniem 8 lutego 2021 r. w naszej szkole powołaliśmy Ambasadę Ekonomii, w skład której wchodzą uczniowie klasy 1a oraz opiekunowie: koordynator Tomasz Wójtowicz – nauczyciel matematyki, członek zespołu Aleksandra Grochowska – wicedyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.

Zarząd Ambasady Ekonomii tworzą:

 1. Oliwia Białecka – Prezes
 2. Oliwia Gąsior – Członek Zarządu
 3. Maciej Mulik – Członek Zarządu

Działalność Ambasady Ekonomii Statut.

STATUT AMBASADY EKONOMII W ZSO NR 1 PRUDNIKU

§ 1

Ambasada Ekonomii działa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku.

§ 2

Ambasada opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków.

§ 3

Celami działania Ambasady Ekonomii są:


1) Rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów w zakresie procesów zachodzących na różnych płaszczyznach rzeczywistości finansowej.


2) Inicjowanie i wspieranie pracy naukowej i badawczej, twórczej i samokształceniowej w środowisku szkolnym.


3) Popularyzacja osiągnięć członków Ambasady Ekonomii.


4) Integracja środowiska szkolnego.


5) Promowanie współpracy z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie.

§ 4

Ambasada realizuje swoje cele poprzez:


1) Organizowanie i udział w seminariach, szkoleniach, konferencjach naukowych o tematyce odpowiedniej do celów Ambasady, obozach naukowych i wyjazdach o charakterze studyjnym oraz uczestniczenie w podobnych organizowanych przez inne ośrodki naukowe.


2) Organizowanie spotkań i dyskusji.


3) Podejmowanie i prowadzenie przez członków Ambasady prac badawczych z zakresu nauk ekonomicznych.


4) Współpracę z innymi organizacjami i kołami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi oraz z podmiotami gospodarczymi, instytutami i ośrodkami badawczymi.


5) Prowadzenie serwisu informacyjnego o działalności Ambasady.

§ 5

 1. Członkiem Ambasady może zostać każdy uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku, zainteresowany pogłębianiem swej wiedzy w dziedzinie nauk ekonomicznych, deklarujący chęć czynnego uczestnictwa w realizacji celów Ambasady.

 2. Członek Ambasady ma prawo:


1) uczestniczenia w pracach i programach realizowanych przez Ambasadę;
2) korzystania ze wszystkich urządzeń i pomocy naukowych będących w dyspozycji Ambasady;
3) czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu Ambasady;
4) dbać o dobre imię Ambasady.

§ 6

Władzę w Ambasadzie Ekonomii pełni trzyosobowy Zarząd.

§ 7

 1. Zarząd Ambasady składa się z prezesa i dwóch członków Zarządu.

 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach.

 3. Do obowiązków Zarządu należy:
 • reprezentowanie Ambasady na zewnątrz;
 • organizowanie i kierowanie działalnością Ambasady;
 • przygotowanie planu pracy na czas działalności;
 • podejmowanie decyzji w sprawach finansowych Ambasady;
 • informowanie członków Ambasady o wszystkich istotnych zdarzeniach związanych z działalnością;
 • prowadzenie stosownej dokumentacji związanej z działalnością Ambasady;
 • Kadencja Zarządu trwa 1 rok.
 • Zarząd Ambasady wybierany jest spośród członków Ambasady Ekonomii.

§ 8

 1. Koordynatorem Ambasady Ekonomii może zostać nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku.

 2. Koordynator Ambasady jest doradcą naukowym, a Zarząd uzgadnia z nim ważne przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy naukowej.

 

§ 9

Statut działalności Ambasady Ekonomii wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2021 r.


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl