PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • Nie przewiduje się oceny niedostatecznej z wychowania fizycznego ale w pewnych sytuacjach nauczyciel może się tą oceną posłużyć np. odmówienie wykonania ćwiczenia, nie odpowiednia postawa wobec współćwiczących oraz wobec własnych obowiązków, nie stawienie się w umówionym terminie na uzupełnienie sprawdzianów.
 • Ilość sprawdzianów motoryczności i umiejętności określa nauczyciel prowadzący zajęcia, jak również wybiera dyscyplinę do nauczania umiejętności(dotyczy lekcji obligatoryjnej)
 • Ustala się ocenę z zajęć wychowania fizycznego oraz z zajęć fakultatywnych.
 • Ocena semestralna składa się z dwóch ocen - zajęć obligatoryjnych i fakultatywnym.
 • Ocena roczna składa się z czterech ocen – dwóch ocen z zajęć obligatoryjnych(za I i II semestr) oraz dwóch ocen z zajęć fakultatywnych (za I i II semestr)

Uczeń na lekcjach wychowania fizycznego może otrzymać oceny z następujących zadań:

1. Przeprowadzenie rozgrzewki

2. Edukacja zdrowotna

3. Sprawdziany motoryczności – Opolski test sprawności motorycznych

 • minimum dwa sprawdziany w semestrze.

4. Sprawdziany umiejętności – zespołowe gry sportowe i gimnastyka

 • minimum jeden sprawdzian w semestrze.

5. Aktywność na lekcji.

6. Udział w zawodach sportowych.

7. Aktywność i udział w lekcjach w danym semestrze.

Skala ocen za aktywny udział w lekcji w danym semestrze :

a) celujący – aktywny, czynny udział w zajęciach wychowania fizycznego, absencja od 0 – 1 zajęć w semestrze

b) bardzo dobry – aktywny, czynny udział w zajęciach wychowania fizycznego, absencja od 2 – 4  zajęć w semestrze

c) dobry – aktywny, czynny udział w zajęciach wychowania fizycznego, absencja od 5 – 6 zajęć w semestrze

d) dostateczny – aktywny, czynny udział w zajęciach wychowania fizycznego, absencja od 7 - 8 zajęć w semestrze

e) dopuszczający – aktywny, czynny udział w zajęciach wychowania fizycznego, absencja od 9 i więcej zajęć w semestrze – nie przekraczających 50% zajęć w semestrze

f) niedostateczna – aktywność przekraczająca 50% nieobecności na zajęciach.

Uczeń którego ocena znajduje się w podanym poniżej przedziale, otrzymuje następujące oceny z poszczególnych zajęć na semestr lub na koniec roku szkolnego:

Dopuszczający – do 2,50

Dostateczny     - 2,51 – 3,50

Dobry              - 3,51 – 4,50

Bardzo dobry – 4,51 – 5,50

Celujący           - 5,51 i wyżej

 • Nie uzyskanie oceny dopuszczającej z aktywności i udziału w lekcjach powoduje nie klasyfikowanie ucznia w semestrze.
 • Uczeń, który spełnia warunki ma ocenę bardzo dobrą i ma stuprocentową frekwencję w ciągu całego roku szkolnego może otrzymać ocenę celującą na koniec roku( uczeń musi mieć 100% frekwencję na zajęciach obligatoryjnych i na zajęciach fakultatywnych oraz wyróżniać się zaangażowaniem na zajęciach).
 • W przypadku gdy lekcję wychowania fizycznego i zajęcia fakultatywne prowadzone są przez różnych nauczycieli ocenę semestralną i końcowo roczną wystawia nauczyciel prowadzący lekcję wychowania fizycznego i jest to ocena z tych dwóch rodzajów zajęć .
 • Priorytetem w wystawianiu ocen przez nauczyciela jest systematyczny udział ucznia w zajęciach oraz jego postawa i zaangażowanie w czasie zajęć.
 • Uczeń potwierdza podpisem na semestr i na koniec roku informację o swojej ocenie z wychowania fizycznego.
 • Zwolnienia z wychowania fizycznego dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza. Obowiązuje procedura zwolnień lekarskich umieszczona na stronie internetowej szkoły(załączniki 1, 2, 3)

Opracowała:

mgr Teresa Sokołowska


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl