PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

Przedmiotowe Ocenianie z wiedzy o kulturze

ważne od 01.09.2015 r.

1. Zasady Przedmiotowego Oceniania

 • Ocena klasyfikacyjna (śródroczna i końcoworoczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w ciągu roku (semestru). Oceny cząstkowe mają różną wagę. Pozwala to odpowiednio docenić wkład pracy ucznia w przygotowanie się do różnych form aktywności, sprawdzenia wiedzy i umiejętności, ponieważ wiadomości i umiejętności wymagające większej wiedzy mają wagę wyższą, a wiedzy mniejszej - odpowiednio niższą. Uczeń tymczasem cały czas monitoruje swoje oceny, ma możliwość ich poprawy, wie, jaki jest poziom jego wiedzy .
 • Uczeń nieobecny na teście, sprawdzianie , usprawiedliwiony, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela ( do 14 dni).
 • Jeżeli nieobecność ucznia w szkole była dłuższa niż jeden tydzień ( 5 dni nauki) i spowodowana była dłuższą chorobą, wypadkiem losowym, to uczeń ma obowiązek zaliczyć dany sprawdzian, test w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Uczeń sam zgłasza się do nauczyciela, który wyznacza czas i formę zaliczenia sprawdzianu czy testu.
 • Jeżeli nieobecność ucznia w szkole trwała do 5 dni nauki , to nauczyciel ma prawo wyegzekwować od ucznia, aby zaliczył dany sprawdzian (formę zaliczenia ustala nauczyciel) na każdej następnej lekcji danego przedmiotu.
 • W przypadku jednogodzinnej nieobecności ucznia na sprawdzianie (pracy pisemnej), nauczyciel ma prawo wyegzekwować od ucznia zaliczenie danego sprawdzianu w formie ustalonej przez nauczyciela, na każdej następnej lekcji (niekoniecznie danego przedmiotu), na której uczeń będzie obecny.
 • Ilość ocen minimalnych ocen do uzyskania w każdym semestrze i możliwość poprawy oceny z prac pisemnych reguluje WO.
 • Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego w/g zasad ustalonych w Statucie Szkoły. Sposób odwołania się od oceny semestralnej i końcoworocznej regulują przepisy zawarte w WO
 • Oceny dłuższych prac pisemnych, wymagających znajomości większego zakresu materiału i kartkówki wpisywane są kolorem czerwonym, , pozostałe oceny kolorem czarnym.
 • W dzienniku wpisywana jest waga danej oceny,
 • Kartkówka z trzech ostatnich tematów nie musi być zapowiedziana.
 • Testy lub sprawdziany obejmujące dłuższą partię materiału zapowiedziane zgodnie z zasadami WO
 • Uczeń może być raz w semestrze nieprzygotowany do lekcji, z wyjątkiem zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje to w dzienniku i nie ma to wpływu na ocenę końcową. Zgłoszone nieprzygotowanie po wywołaniu ucznia do odpowiedzi pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.
 • Jeżeli treści zawarte w pracach domowych będą wskazywały na niesamodzielność (spisywanie informacji zawartych w Internecie,.) wówczas nauczyciel może wpisać z takiej pracy ocenę niedostateczną.
 • Termin oddawania prac pisemnych obejmuje okres 14 dni,

2. Cele oceniania osiągnięć uczniów na lekcjach wiedzy o kulturze

Celem oceniania jest gromadzenie informacji na temat postępów ucznia w zakresie:

 • znajomości dziedzictwa kulturowego,
 • rozumienia tradycji narodowej i europejskiej,
 • interpretacji dzieł kultury,
 • orientacji w zjawiskach artystycznych we współczesnej kulturze i ich wartościowania.
 • uwrażliwiania na piękno.

3. Rodzaje aktywności ucznia podlegające ocenianiu:

Przedmiotem oceniania są wiadomości, umiejętności oraz postawy ucznia na lekcjach języka polskiego, zwłaszcza:

 • prace pisemne ( testy sprawdzające wiedzę, sprawdziany, prace domowe ),
 • odpowiedź ustna,
 • aktywność (praca ucznia na lekcji, praca w grupie, prezentacja,).

4.Testy sprawdzające wiedzę i sprawdziany oceniane są według następującej punktacji:

 • celujący                             99% - 100% punktów
 • + bardzo dobry                             98% punktów
 • bardzo dobry                       86 - 97 % punktów
 • + dobry                                 84 – 85% punktów
 • dobry                                     71 – 83% punktów
 • + dostateczny                         69 – 70% punktów
 • dostateczny                            56 - 68 % punktów
 • + dopuszczający                   54 – 55% punktów
 • dopuszczający                       41- 53 % punktów
 • niedostateczny                       40 % i mniej

Zdobyta ilość punktów następnie zostanie przeliczona na oceny według kryteriów zawartych w punkcie 5. Przedmiotowego Oceniania.

5. Przyjmuje się następującą wagę rodzajów aktywności

 

 • testy, sprawdziany z większej partii materiału                - waga 4
 • praca domowa                                                               - waga 2
 • odpowiedź ustna, kartkówki, samodzielna prezentacja   - waga 3
 • aktywność, praca w grupach                                          - waga 2

6. Ustala się na podstawie uzyskanej średniej ważonej następujące oceny:

 • celujący                                     5,51 – 6,00
 • bardzo dobry                             4, 51 – 5, 5
 • dobry                                           3,51 – 4,5
 • dostateczny                                 2,51 -   3,5
 • dopuszczający                             1,7 -   2,5
 • niedostateczny                             1,69 i mniej

7 . Ocenę końcoworoczną ustala się na podstawie średniej ważonej ocen z całego roku.

8 . Ocena otrzymana przez ucznia jest jawna, po odpowiedzi ustnej jest o niej informowany na forum klasy, a prace pisemne po sprawdzeniu oddawane są uczniowi w celu zapoznania się z oceną, popełnionymi błędami czy uwagami nauczyciela. Następnie umieszczane są w teczce, która znajduje się u nauczyciela przedmiotu i oddawane są do wglądu uprawnionym do tego osobom (np. dany uczeń, wychowawca, rodzic, dyrekcja). Uczeń może poprawić daną ocenę, zgodnie z zasadami WO

9 . Rodzice o ocenach uczniów informowania są na spotkaniach z wychowawcą klasy lub nauczycielem przedmiotu.

10 . Cele edukacyjne kształcenia i wychowania.

Kontakt z tekstami kultury ma wspomagać tworzenie własnego systemu wartości ucznia, a także zachęcać go do wartościowania, ocenia­nia, dokonywania wyborów etycznych i estetycznych, samodzielnego podejmowania decyzji, tworzenia tekstów kultury i - w konsekwencji - brania odpowiedzialności za własny rozwój.


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl