Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiotowe Ocenianie z Chemii

 

Przedmiotowe Ocenianie z Chemii

Treść niniejszego dokumentu opracowana została z uwzględnieniem zapisów następujących aktów prawnych wyższego rzędu:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U.  z  2004  r.  Nr  256,  poz.  2572,  z  późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 • Szkolnego Oceniania ujętego w Statucie  ZSO Nr 1 w Prudniku;
 • Podstawa programowa dla liceum ogólnokształcącego z chemii.

Spis treści dokumentu:

1.    Przedmiotowe cele kształcenia i wychowania.
2.    Cele stosowania oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia.
3.    Przedmiot i organizacja procesu oceniania.
4.    Sposoby sprawdzania i oceniania postępów ucznia.
5.    Gromadzenie i przekazywanie informacji o uczniu.
6.    Ogólne kryteria ocen śródrocznych i klasyfikacyjnych.


1.    Przedmiotowe cele kształcenia i wychowania.
Chemia jest przedmiotem mającym wychowywać w postawie proekologicznej świadomego użytkownika coraz większej liczby produktów naturalnych w różnym stopniu przetworzonych chemicznie, a także materiałów syntetycznych. Przedmiot chemia w szkole ma również na uwadze wykształcenie człowieka zdającego sobie sprawę zarówno z dobrodziejstw płynących z rosnącej chemizacji życia, jak i świadomego wszelkich zagrożeń wynikających z pojawienia się nadmiaru nowych materiałów. Zadaniem chemii, jako przedmiotu ogólnokształcącego w szkole ponadgimnazjalnej jest rozszerzenie wiadomości ucznia o budowie i właściwościach otaczających go substancji, możliwościach przemian tych substancji i prawach rządzących tymi przemianami.
Celem tego przedmiotu jest uczenie obserwowania otaczającego nas świata, umiejętności opisu zjawiska, wnioskowania na podstawie poczynionych obserwacji, logicznego myślenia i kojarzenia faktów.
Uczeń powinien nabywać umiejętności korzystania z informacji dostępnych w wielu źródłach, ale też selekcjonowania ich i stosowania przyswojonej wiedzy w życiu codziennym. Po ukończonej nauki w szkole ponadgimnazjalnej uczeń musi umieć dotrzeć do potrzebnej mu informacji i właściwie ją zinterpretować oraz zastosować, powinien także mieć świadomość, że źródłem sukcesu jest systematyczna praca.
W wyniku realizacji programu uczeń powinien w zakresie wiedzy i umiejętności:

 • znać podstawowe pojęcia chemiczne,
 • znać podstawy budowy materii i umieć je wykorzystywać do interpretacji otaczających go zjawisk,
 • posługiwać się symboliką chemiczną w zakresie chemii organicznej i nieorganicznej,
 • znać właściwości podstawowych związków chemicznych i umieć je odnieść do życia codziennego,
 • wykonywać proste obliczenia stechiometryczne oraz obliczenia z zakresu stężeń molowego i procentowego,
 • umieć posługiwać się pojęciem aktywności pierwiastka lub związku,
 • umieć zaprojektować i wykonać proste doświadczenia chemiczne,
 • umieć wyszukać potrzebne informacje w podręczniku lub innych dostępnych źródłach (prasa, radio, telewizja, Internet, programy komputerowe),
 • umieć wykorzystać informacje dotyczące substancji chemicznych i świadomie się nimi posługiwać.

W wyniku realizacji programu uczeń powinien w zakresie postaw i zachowań:

 • przestrzegać przepisów BHP podczas przeprowadzania laboratoryjnych lekcji chemii i eksperymentów,
 • wykazywać dociekliwość poznawczą,
 • świadomie dbać o swoje otoczenie i środowisko, prezentując postawę     proekologiczną,
 • dbać o własne zdrowie, jak też o zdrowie współpracujących z nim kolegów,
 • szanować zdanie innych, ale też potrafić bronić własnych poglądów.

2.    Cele stosowania oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia.

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych określonych podstawą programową oraz standardami wymagań egzaminacyjnych. W Liceum ocenianie z przedmiotu chemia uwzględnia dwa aspekty: dydaktyczny, który obejmuje sprawdzanie i ocenianie osiągniętych wiadomości i umiejętności ucznia oraz społeczno-wychowawczy, obejmujący udzielenie informacji zwrotnej uczniowi o jego zaangażowaniu i aktywności w procesie kształcenia.
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów prowadzone jest systematycznie, co umożliwia nauczycielowi i uczniowi  uzyskanie pełnej informacji o warunkach, przebiegu i wynikach procesu nauczania i uczenia się.
Podstawowe cele systemu:

 • Informowanie ucznia o jego poziomie i czynionych postępach;
 • Motywowanie do dalszej pracy;
 • Dostarczenie informacji Rodzicom lub Prawnym Opiekunom;
 • Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia metod pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami.

3.    Przedmiot i organizacja procesu oceniania w I LO.
W Liceum ocenianiu na chemii podlegają następujące formy aktywności uczniowskiej:

 sprawdziany pisemne obejmujące dział lub część działu (trwające nie dłużej niż jedną godzinę lekcyjną);

 • kartkówki zapowiedziane obejmujące część działu lub jakiś jego najważniejszy fragment (czas trwania: 15-25 min.);
 • kartkówki niezapowiedziane obejmujące materiał z maksymalnie trzech ostatnich zajęć (o czasie trwania nie przekraczającym 15 min);
 • wypowiedzi ustne obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji;
 • prace domowe;
 • aktywność na lekcjach;
 • zaangażowanie ucznia w naukę;
 • praca w zespole;
 • prace dodatkowe (np. referaty wygłaszane na lekcji lub oceniane przez nauczyciela, projekty, prezentacje na zadany temat);
 • podejmowanie zmagań konkursowych na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym.

Organizacja procesu sprawdzania i oceniania w  Liceum obejmuje następujące etapy:

 • Na początku roku szkolnego (do 30 września) nauczyciel zapoznaje uczniów danej klasy z treścią podstawy programowej, oraz z programem nauczania;
 • Nauczyciel zapoznaje również uczniów danej klasy (w zależności od profilu nauczania) z wymaganiami programowymi i przedmiotowym  ocenianiem zawierającym przedmiot, formy, zasady kontroli i sposób oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia;
 • Powyższe czynności są dokumentowane stosownym wpisem do dziennika elektronicznego;
 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w skali stopniowej;
 • Każda ocena jest jawna dla ucznia oraz dla jego Rodziców lub Prawnych Opiekunów;
 • Nauczyciel  uzasadnia każdą postawioną ocenę w formie ustnej, na prośbę ucznia uzasadnienie może mieć formę pisemną w zeszycie przedmiotowym;
 • Dwa razy w roku nauczyciel uzasadnia ocenę ucznia w formie pisemnej przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcoworocznej;
 • Co najmniej na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej lub rocznej, dokonując tym samym stosownego wpisu w edzienniku ;
 • Jeśli nauczyciel przewiduje dla ucznia semestralną lub końcoworoczną ocenę niedostateczną, bezzwłocznie informuje o tym Wychowawcę klasy, który jest zobowiązany przekazać ją Rodzicom lub Prawnym Opiekunom ucznia.

 4.    Sposoby sprawdzania i oceniania postępów ucznia.

 • Każdy sprawdzian pisemny całogodzinny jest przeprowadzany po zakończeniu danego działu materiału i zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
 • Nauczyciel ma prawo zarządzić przed wyżej wymienionym sprawdzianem lekcję powtórzeniową obejmującą zagadnienia ujęte w sprawdzianie;
 • Pisemne sprawdziany całogodzinne są obowiązkowe dla każdego ucznia w klasie;
 • Uczeń, ma prawo do  poprawienia sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od oddania prac;
 • Poprawie może podlegać każda niesatysfakcjonująca ucznia ocena z pracy pisemnej lub odpowiedzi ustnej (każda ocena z poprawy jest umieszczana w edzienniku lekcyjnym);
 • O wyznaczenie terminu poprawy uczeń zabiega u nauczyciela samodzielnie;
 • Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w ciągu dwóch tygodni, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;
 • W przypadku nienapisania obowiązkowego sprawdzianu w dodatkowym terminie wyznaczonym przez uczącego, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną;
 • Uczeń ma prawo wglądu do swojej pracy i zapoznanie się z popełnionymi błędami oraz do ewentualnych wyjaśnień swoich wątpliwości w tym temacie przez nauczyciela;
 • Czas sprawdzania prac pisemnych przez nauczyciela powinien zakończyć się wpisaniem oceny do edziennika i nie przekraczać dwóch tygodni od dnia pisania sprawdzianu (z wyłączeniem dłuższej nieobecności nauczyciela lub zespołu klasowego);
 • Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji;
 • Przy odpowiedzi w ramach lekcji powtórzeniowych obowiązują zagadnienia z całego działu;
 • Krótkie kartkówki (do 15 minut) obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji mogą ale nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela;
 • Prace domowe są obowiązkowe;
 • Za krótkie odpowiedzi ustne, aktywność na lekcjach, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, współpracę w zespole, udział w dyskusjach prowadzących do wyciągania wniosków uczeń może otrzymywać plusy lub minusy. Zostają one zamienione na ocenę bardzo dobrą w przypadku pięciu plusów lub niedostateczną w przypadku pięciu minusów (liczba plusów lub minusów na ocenę bardzo dobrą lub niedostateczną może być przedmiotem bardziej szczegółowych ustaleń na linii nauczyciel – klasa);
 • Prace dodatkowe (jeśli nie są obowiązkowe dla każdego ucznia): referaty, plansze, rysunki, wykresy, plakaty, prezentacje multimedialne oceniane są w skali ocen – celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny lub w postaci plusów;
 • Prace dodatkowe w postaci referatów, plakatów lub prezentacji jeśli są obowiązkowe dla każdego ucznia w klasie są oceniane według standardowej obowiązującej skali ocen z oceną niedostateczną włącznie;
 • Ocena semestralna i końcoworoczna określana jest na podstawie ocen cząstkowych, przy czym największe znaczenie przy jej ustalaniu mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające;
 • Przy ustalaniu oceny semestralnej lub końcoworocznej z chemii nie stosowane są żadne rodzaje średnich z ocen cząstkowych uzyskanych za okres pracy ucznia.

5.    Gromadzenie i przekazywanie informacji o uczniu.

 • Oceny cząstkowe, uzyskiwane przez ucznia są na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego i uzasadniane w formie ustnej;
 • Nauczyciel przedmiotu prowadzi  konsultacje dla rodziców, podczas których może udzielić dodatkowych, ustnych informacji o postępach ucznia w nauce;
 • Termin konsultacji jest ustalany na początku roku szkolnego i podawany do wiadomości uczniów i rodziców;
 • Nauczyciel przedmiotu, na wniosek rodziców, informuje ich o postępach ucznia w nauce podczas spotkań z rodzicami i wywiadówek, odbywających się wg harmonogramu podawanego corocznie w organizacji roku szkolnego Liceum Ogólnokształcącego.

6.    Kryteria oceniania prac pisemnych.
W przypadku sprawdzianów pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cząstkowe według kryteriów ujętych w tabeli:

PROGRAM PODSTAWOWY

PROGRAM ROZSZERZONY

POWTÓRZENIA MATURALNE
(obejmujące więcej niż jeden dział)

100%-86%  bardzo dobry
85%-70%  dobry
69%-50%  dostateczny
49%-35%  dopuszczający
34%-0%  niedostateczny

100%-92%  bardzo dobry
91%-75%  dobry
74%-56%  dostateczny
55%-40%  dopuszczający
39%-0%  niedostateczny

100%-85%  bardzo dobry
84%-69%  dobry
68%-47%  dostateczny
46%-30%  dopuszczający
29%-0%  niedostateczny

 


7.    Ogólne kryteria ocen śródrocznych i klasyfikacyjnych.
Oceny klasyfikacyjne śródrocznej i końcoworocznej ustala się według następującej skali:

a)    Stopień celujacy – cel; (6)
b)    Stopień bardzo dobry – bdb; (5)
c)    Stopień dobry – db; (4)
d)    Stopień dostateczny – dst; (3)
e)    Stopień dopuszczający – dop; (2)
 f)    Stopień niedostateczny – ndst; (1)
Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustalane są na podstawie ocen bieżących z co najmniej dwóch różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w jednym semestrze.
Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna odbywa się na podstawie co najmniej trzech ocen bieżących, a w przypadku zajęć realizowanych w wymiarze trzech lub czterech godzin  tygodniowo co najmniej czterech w semestrze.

Ocena celująca (obejmuje też wymagania na niższe stopnie)
Otrzymuje ją uczeń, który ma w pełni opanowaną wiedzę programową. Posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania. Stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych). Formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk. Proponuje rozwiązania nietypowe. Samodzielnie potrafi interpretować, analizować problemy i procesy chemiczne oraz wyciągać logiczne wnioski. Rozwija samodzielnie i twórczo własne uzdolnienia oraz zainteresowania. Odznacza się dużą aktywnością na lekcjach. Wykorzystuje różne źródła informacji oraz wiedzę z różnych dziedzin nauki. Podejmuje się chętnie uczestnictwa w konkursach i olimpiadach chemicznych i osiąga w nich sukcesy na szczeblu wyższym niż szkolny. Swobodnie operuje językiem chemicznym.
Ocena bardzo dobra (obejmuje też wymagania na niższe stopnie)
Otrzymuje ją uczeń, który w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone w programie. Stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach. Wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic, zestawień, encyklopedii, Internetu. Samodzielnie potrafi interpretować oraz analizować problemy i procesy chemiczne. Posługuje się różnymi źródłami informacji oraz wiedzą z różnych dziedzin nauki. Biegle pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności. Chętnie i z zaangażowaniem podejmuje się prac dodatkowych. Wykazuje się dużą aktywnością na lekcjach, swobodnie operuje językiem chemicznym.
Ocena dobra (obejmuje też wymagania na niższe stopnie)
Otrzymuje ją uczeń, który w zakresie wiedzy programowej ma niewielkie braki. Opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie. Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów. Potrafi dostrzegać zależności przyczynowo-skutkowe. Korzysta z układu okresowego pierwiastków, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy chemicznej. Pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych. Samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności. Posługuje się językiem chemicznym i wykazuje się aktywnością na lekcjach.
Ocena dostateczna (obejmuje też wymagania na niższe stopnie)
Otrzymuje ją uczeń, który opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia. Z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu typowych zadań i problemów. Z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy pierwiastków, wykresy, tablice. Z pomocą nauczyciela pisze i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności Nie zawsze potrafi łączyć zagadnienia chemiczne w logiczne ciągi i dokonywać ujęć problemowych. Podejmuje próby wykonywania zadań, aktywność na lekcjach pojawia się rzadko.
Ocena dopuszczająca
Otrzymuje ją uczeń, który opanował konieczne wiadomości i umiejętności. Ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia. Przy biernej postawie na lekcjach wykazuje chęci do współpracy i odpowiednio motywowany potrafi przy pomocy nauczyciela odtworzyć proste polecenia. Z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje bardzo proste eksperymenty chemiczne, pisze proste wzory chemiczne i równania chemiczne.
Ocena niedostateczna
Otrzymuje ją uczeń, który wykazuje bardzo duże braki w zakresie wiedzy podstawowej. Nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia. Nie rozumie prostych poleceń, nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i prostych równań chemicznych. Wykazuje brak systematyczności i chęci do nauki.


8.    Szczegółowe wymagania edukacyjne na oceny najniższe.

Ocena dopuszczająca
1.    Uczeń powinien rozumieć znaczenie podstawowych pojęć chemicznych i podać ich definicje;
2.    Uczeń potrafi wypowiadać się w podstawowych formach prac pisemnych takich jak: kartkówki, referaty i formie ustnej;
3.    Uczeń przyswaja wiadomości przekazywane na lekcjach i w związku z tym:

 • Prowadzi zeszyt uczniowski, ma podręcznik i zbiór zadań;
 • Notuje uwagi prowadzącego;
 • Potrafi posługiwać się układem okresowym pierwiastków i tablicami chemicznymi;

 4.    Uczeń zna i poprawnie stosuje podstawową symbolikę chemiczną, potrafi zapisać proste równania reakcji chemicznej, proste wzory związków nieorganicznych i organicznych, zna zasady tworzenia nazw systematycznych podstawowych substancji chemicznych, rozpoznaje typy związków nieorganicznych i organicznych na podstawie znajomości cech budowy związku i obecnych grup funkcyjnych;
5.    Uczeń potrafi rozwiązywać proste zadania chemiczne stosując:

 • Pojęcie mola, masy molowej i objętości molowej;
 • Uczeń zna wzory i wykonuje proste obliczenia chemiczne dotyczące stężenia procentowego i molowego roztworów wodnych;

6.   Uczeń zna najważniejsze właściwości fizyczne i chemiczne poznanych na lekcjach substancji nieorganicznych i organicznych i potrafi je poprzeć Za pomocą prostych równań chemicznych.
Ocena niedostateczna
A.    Uczeń nie umie zdefiniować podstawowych pojęć  chemicznych, nie rozumie prostych poleceń nauczyciela;

B.    Uczeń nie potrafi wypowiadać się  w formie pisemnej ani ustnej, nawet w odtwórczy sposób;

C.    Uczeń nie przyswaja wiadomości przekazywanych na lekcjach;

D.    Uczeń prowadzi systematycznie notatek, a praca z podręcznikiem sprawia mu realny problem;

E.    Uczeń nie zna i nie stosuje podstawowej symboliki i nomenklatury chemicznej;

F.    Uczeń ma problemy z zapisaniem i uzgadnianiem prostych równań reakcji chemicznych;

G.    Uczeń nie rozpoznaje typów związków nieorganicznych i organicznych;

H.    Korzystanie z układu okresowego pierwiastków i tablic chemicznych sprawia mu duże trudności;

I.    Nie potrafi posługiwać się podstawowymi technikami obliczeniowymi w chemii – proste zadania w oparciu o pojęcie mola i stężeń roztworów.

9.    Szczegółowe kryteria na pozostałe oceny szkolne umieszczone są na tablicach w pracowni chemicznej, do których mają wgląd uczniowie i ich rodzice.

 

                                                                                    Nauczyciele chemii

                                                                                    mgr Jadwiga Harasymowicz

                                                                                    mgr Maria Boczarska

 

 

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box