Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiotowe ocenianie z geografii

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE
Z GEOGRAFII 20015/2016

 

I. Zasady Przedmiotowego Oceniania

Ocenianie osiągnięć szkolnych ucznia  z geografii w liceum,  zgodnych  z programem nauczania, jest ściśle powiązane z:
•    osiągnięciami zapisanymi w Podstawie programowej,
•   Wewnątrzszkolnym  Systemem  Oceniania  w I Liceum Ogólnokształcącym i Liceum dla Dorosłych  w Prudniku,
•    Rozporządzeniem MEN dotyczącym oceniania i klasyfikowania uczniów.


     Przedmiotowy system oceniania z geografii został opracowany tak, aby dzięki precyzyj-nym kryteriom oceny sprzyjał rozwijaniu u uczniów zdolności do samooceny oraz upowsze-chniał demokratyczne zasady współpracy w klasie. Powinien także aktywizować uczniów mniej zdolnych, wyrabiać u nich pozytywny stosunek do nauki szkolnej, umożliwiać im osiągnięcie sukcesu na miarę ich możliwości, a co za tym idzie-zwiększać poczucie własnej  wartości.  Powinien wspomagać również uczniów najzdolniejszych, wyzwalać współ-zawodnictwo między nimi i zachęcać ich do maksymalnego wysiłku, a przez to do inten-sywnego rozwijania  swoich  talentów.  Przedmiotowe Ocenianie spełni swoją rolę, gdy harmonijnie połączy efektywność uczenia się z rozwojem osobowości młodego człowieka oraz umożliwi jednoczesny rozwój zarówno uczniów wybitnie zdolnych, jak i słabszych.

II. Cele oceniania

     Ocenianie osiągnięć uczniów to ważny element procesu nauczania.
Stosowanie w szkolnictwie procedur oceniania nastawione jest na kontrolowanie realizacji celów nauczania zarówno społecznych jak i pedagogicznych. Terminem " kontrola" obejmuje się zespół wszelkich czynności związanych ze sprawdzaniem postępów ucznia w szkole
w celu dokonania oceny lub korekty  pracy  przez  pokazanie  uczniowi  jego osiągnięć i bra-ków oraz w polepszeniu pracy nauczyciela. Następuje to dzięki poznaniu indywidualnych trudności uczniów i zestawieniu wyników całego zespołu. W takim określeniu kontroli mieści się cel dydaktyczny.
     Cel  wychowawczy  kontroli i oceny  wynika  z konieczności  systematycznego wdrażania uczniów do samokontroli i samooceny  oraz  aktywizowaniu  uczniów  do  dalszej rzetelnej nauki.
     Następstwem kontroli osiągnięć uczniów jest ocena. Jest to jeden z najdelikatniejszych,
a zarazem bardzo ważnych elementów oddziaływania w relacji uczeń - nauczyciel. Ocenianie wymaga precyzyjnego określenia celu oraz reguł postępowania. Powinno ono nie tylko sprawiedliwie i rzetelnie odzwierciedlać osiągnięcia ucznia, ale również zachęcać go do wkładania jak największego wysiłku we własny rozwój. Ważne jest akcentowanie nie tylko obiektywnego poziomu osiągnięć, ale  również  indywidualnych  postępów w nauce, eksponowanie sukcesów ucznia,  a nie tylko jego braków.
     Znaczenie oceny szkolnej jest ogromne. Dlatego musi być  ona  obiektywna , jawna, instruktażowa, mobilizująca do dalszej pracy.
      Kontrolowanie i ocenianie wzmacnia motywację do dalszego działania i tym samym wpływa na zwiększenie jego  efektów.  

    Celami Przedmiotowego  Oceniania z geografii są :
a)   bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie;
b)    pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
c)    motywowanie ucznia do dalszej pracy;
d)    dostarczenie  rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
      o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia;
e)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

     Dla realizacji wyżej postawionych celów na lekcjach geografii dokumentuje się
różne przejawy aktywności ucznia, zarówno intelektualnych, jak i manualnych.

     Ocenianie osiągnięć uczniów powinno:
* służyć rodzicom, władzom oświatowym i jednostkom samorządu terytorialnego
   jako informacja o poziomie wiadomości i umiejętności uczniów, powinno służyć również
   samym uczniom,
* być akceptowane i postrzegane jako sprawiedliwe przez wszystkich zainteresowanych,
* dostarczać uczniowi informacji zwrotnych o poziomie osiągnięć i ewentualnych brakach
   w posiadanej wiedzy i umiejętnościach,
* być wskazówką dla ucznia  i  nauczyciela  co  do  zmian  w  formach  i metodach  uczenia
   się- nauczania.

III. Diagnoza wstępna

   W klasach drugich wśród uczniów, którzy wybiorą geografię na poziomie rozszerzonym przeprowadza się sprawdzian diagnozujący osiągnięcia ucznia.    

a.    nauczycielowi rozpoznać poziom osiągnięć ucznia po gimnazjum oraz planować
      i organizować pracę  na lekcjach geografii i zajęciach pozalekcyjnych,
b.    uczniowi określić stan swoich wiadomości i umiejętności z geografii, porównać własne osiągnięcia z zespołem klasowym, uzupełnić wiadomości i umiejętności niezbędne w dalszym kształceniu.

IV. Kontrakt między nauczycielem i uczniem – prawa, obowiązki
i sposób oceniania

♦    Metody i rodzaje pomiaru osiągnięć uczniów
      
       Sprawdzanie osiągnięć i ocenianie uczniów opiera się na ustalonych wcześniej wyma-ganiach programowych określonych w  „Podstawie programowej kształcenia ogólnego do nauczania geografii (w zakresie podstawowym i rozszerzonym)".
     Sprawdzanie i ocenianie efektów pracy uczniów odbywa się systematycznie w zróżni-cowanej formie pisemnej i ustnej. Uczniowie mogą być oceniani: w sali lekcyjnej, podczas zajęć w terenie, działań na rzecz szkoły i środowiska, spotkań naukowych, uczestnicząc
w konkursach geograficznych.

     Uczniowie mogą otrzymać oceny za:
•    aktywność na zajęciach,
•    udział w dyskusjach,
•    prezentowanie pracy grupy,
•    krótkie odpowiedzi w toku  lekcji,
•    pisemne sprawdziany osiągnięć , obejmujące dział programu,
•    krótkie pisemne sprawdziany (kartkówki) obejmujące do trzech tematów wstecz,
•    posługiwanie się mapą,
•    prace domowe,
•    wykonanie prac dodatkowych (zaproponowanych przez ucznia lub wskazanych przez nauczyciela),
•    prezentacje własnej pracy wynikającej z zainteresowań ucznia, wiążącej się
            z programem nauczania jak i wykraczające poza program,  np. własne działania
            na rzecz  środowiska,  przygotowanie materiału do nowej lekcji, udział w konkursach
            geograficznych i turystycznych.
           
     Zarówno odpowiedzi ustne, jak i pisemne powinny być oparte o umiejętności korzystania  
z  różnych źródeł informacji:  podręcznika,  zeszytu ćwiczeń,  map różnej treści, rocznika statystycznego,  słownika geograficznego,  literatury popularno-naukowej.  Prowadzi to do praktycznego wykorzystania  wiedzy geograficznej  co jest głównym  celem kształcenia geograficznego.                                                      
     W ocenie bierze się pod uwagę umiejętność zdobywania informacji geograficznych
oraz samodzielność w formułowaniu myśli, a także przejawianie inicjatywy intelektualnej
z uwzględnieniem  zaangażowania  ucznia  w proces  uczenia się i  jego  możliwości psychofizyczne.
     Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosowuje  się wymagania edukacyjne do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub defekty rozwojowe, uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

     Pisemny sprawdzian osiągnięć, dotyczący całego działu programowego, jest zapowiadany co najmniej tydzień wcześniej. Ze względu na dużą liczbę zadań, reprezentujących różne poziomy wymagań, waga oceny wyników tego typu sprawdzianu jest najwyższa.
Każdy uczeń musi zdobyć  co najmniej  dwie oceny  z  takiego  sprawdzianu  pisemnego
w czasie roku szkolnego (jedną w czasie półrocza).
W przypadku nieobecności w szkole uczeń zobowiązany jest napisać sprawdzian uzupełniający w terminie ustalonym przez nauczyciela (do 14 dni) -  Stosuje się zasady określone w WSO.
Uczeń może też zgłosić chęć poprawy oceny niedostatecznej. Musi on wtedy napisać w ciągu dwóch tygodni drugi sprawdzian w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  Ocena z poprawy wpisywana jest dziennika.

     Ustne sprawdzenie wiadomości odbywa się zazwyczaj w pierwszych 15 minutach lekcji. Przy ocenianiu bierze się pod uwagę poprawność, obszerność, logiczność oraz  spójność wypowiedzi.
Uczeń może być raz w semestrze raz nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzia-nych prac kontrolnych (sprawdzianów), jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową.
Prawo do ulgi w pytaniu zostaje zawieszone w styczniu i w czerwcu.
    
     Ze względu na ograniczony czas na ustne sprawdzanie osiągnięć przeprowadza się pewną liczbę krótkich pisemnych sprawdzianów osiągnięć (kartkówek).Oprócz funkcji kontrolno-oceniającej sprawdziany takie przygotowują uczniów do wykonywania dłuższych prac pisemnych na ocenę. Waga oceny takiego sprawdzianu jest taka sama jak waga oceny za odpowiedź ustną. Uczniowie nieobecni na wcześniej zapowiedzianej kartkówce mają obowiązek zastosowania się do warunków dotyczących nieobecności na pisemnym sprawdzianie osiągnięć.

     Korzystanie z mapy wymaga zarówno odpowiednich wiadomości (znajomości wzajem-nego położenia obiektów geograficznych), jak i umiejętności (głównie czytania i interpre-towania znaków kartograficznych). Oceny za posługiwanie się mapą są tak samo ważne jak oceny z odpowiedzi ustnej.

     Oceny pracy wykonanej na lekcji nad słownym rozwiązaniem nowych zadań  stawiane  
są uczniom, którzy udzielili na lekcji prawidłowych, dłuższych odpowiedzi.  Za błędne odpowiedzi uczniowie zgłaszający się nie ponoszą żadnych konsekwencji.

     Oceny ćwiczeń  stawiane są wyłącznie za zadania pisemne lub rysunkowe wykonane na lekcji. Prace uczniów są pod koniec lekcji kontrolowane przez nauczyciela, a następnie oceniane, niezależnie od tego jaki jest stopień ich wykończenia, poprawności, staranności. Powinno to mobilizować uczniów do pilniejszej pracy na lekcji.
Uczeń, który nie odrobił zadania domowego, traktowany jest jako nieprzygotowany do zajęć.

♦    Kryteria oceniania i zasady wystawiania oceny  końcowosemestralnej  i  końcoworocznej


     Szczegółowe osiągnięcia uczniów są dokumentowane w postaci ocen bieżących zapisy-wanych w dzienniku lekcyjnym. Oceny bieżące stanowią podstawę końcowosemestralnej
i końcoworocznej klasyfikacji uczniów, przeprowadzonej zgodnie z kryteriami wymagań zawartymi w przedmiotowym systemie oceniania.
     Bieżące kontrolowanie i ocenianie osiągnięć uczniów opiera się na szczegółowych kryteriach wymagań, które poszczególnym osiągnięciom przyporządkowują określone oceny. Za osiągnięcia podstawowe przysługuje ocena dopuszczająca lub dostateczna, za osiągnięcia ponadpodstawowe – ocena dobra lub bardzo dobra i za osiągnięcia wykraczające – ocena celująca. Tak zobiektywizowany system oceniania pozwala na systematyczne zdobywanie informacji przez nauczyciela, ucznia, jego rodziców, wychowawców, dyrektora szkoły o bieżących osiągnięciach z geografii.

     Nauczyciel notuje ocenę w dzienniku lekcyjnym, uprzednio ujawniając ją i motywując uczniowi.
     O wynikach krótkich sprawdzianów ( kartkówek) nauczyciel informuje w ciągu tygodnia, a długich sprawdzianów w ciągu 14 dni. Ocenione sprawdziany uczeń otrzymuje do wglądu, następnie oddaje je nauczycielowi. Są one przechowywane do chwili wystawienia
oceny końcoworocznej.
     Ocenianie sprawdzianów odbywa się w oparciu o skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:
                     100% - 91%    - ocena bardzo dobra
                       90% - 76%    - ocena dobra
                       75% - 51%    - ocena dostateczna
                       50% - 40%    - ocena dopuszczająca
                       39% -   0%      - ocena niedostateczna   

  Nauczyciel podczas oceniania uczniów posiłkuje się średnią ważoną. 
  Poszczególnym formom aktywności przyporządkowane są następujące wagi:

◊    sprawdziany – 4
◊    kartkówki, dłuższa odpowiedź ustna, zadania dodatkowe - 3
◊    aktywność, orientacja na mapie,– 2
◊    zadanie domowe – 1

     Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji.

      Aktywność podczas lekcji, wykonanie typowej pracy domowej, samodzielne rozwiązy-wanie zadań na lekcji, skuteczność porozumiewania się w grupie oznacza się znakiem
(+) lub (-).
Liczba punktów dodatnich i ujemnych stanowi podstawę do postawienia oceny cyfrowej:
•    4 plusy otrzymane przez ucznia to ocena bardzo dobra,
•    3 plusy i 1 minus to ocena dobra,
•    2 plusy i 2 minusy to ocena dostateczna,
•    1 plus i 3 minusy to ocena dopuszczająca,
•    4 minusy otrzymane przez ucznia to ocena niedostateczna.

Przy ocenianiu występuje również skrótowy zapis informacji:

np – nieprzygotowanie
bz – brak zadania
x – uczeń nie pisał pracy pisemnej

     Przy ocenach cząstkowych może występować znak „+”, który podnosi wartość punktową oceny o 0,5 pkt.

     Oceny klasyfikacyjne końcowosemestralne i końcoworoczne są ustalane jako średnia ważona ocen cząstkowych.
Wartości progowe średniej ważonej na poszczególne oceny:
0,00 – 1,69   niedostateczny
1,70 – 2,50   dopuszczający
2,51 – 3,50   dostateczny
3,51 – 4,50   dobry
4,51 – 5,50   bardzo dobry
5,51 – 6,00   celujący
Ocenę celującą mogą również otrzymać uczniowie, którzy uzyskali średnią ważoną powyżej 4,51  i  osiągnęli sukcesy w konkursach turystycznych , geograficznych na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim.


♦    Sposoby informowania uczniów i rodziców

     Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie zapoznawani są z Przedmiotowym Ocenianiem z geografii, a rodzice na pierwszym zebraniu.

     Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i rodziców (prawnych opiekunów).
Na prośbę rodziców lub ucznia nauczyciel uzasadnia ocenę.
      Zasady wystawiania oceny semestralnej i końcoworocznej są znane i zrozumiałe dla ucznia. Wystawienie oceny następuje na podstawie ocen cząstkowych.
       
     Sprawdziany przechowywane są do końca roku szkolnego. Na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) mogą być udostępnione do wglądu w szkole w obecności nauczyciela.

    Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Ocena jest wpisywana do dziennika elektronicznego.
Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
1) na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczyciela,
2) na zebraniach ogólnych,
3) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia,
4) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.
   Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.
   Oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są ustnie. Z przedmiotów realizowanych :
1) w zakresie podstawowym ze wszystkich przedmiotów,
2) w zakresie rozszerzonym wybranych przez ucznia ( 3 przedmioty) dwa razy w roku uczeń otrzymuje informację zwrotną o swoich osiągnięciach w formie pisemnej.
    W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach idniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.

     Na miesiąc przed terminem klasyfikacji  uczeń jest informowany o przewidywanej ocenie niedostatecznej semestralnej  lub końcowej.
Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena  klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 
     Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną  przekazywana jest rodzicom (prawnym opiekunom) przez wychowawcę na zebraniu albo zawiadomienia w formie pisemnej lub telefonicznie.

     Na tydzień przed klasyfikacją uczniowie, a za ich pośrednictwem rodzice, informowani są o przewidywanych ocenach semestralnych lub rocznych.
    


♦    Ewaluacja programu

     Ewaluacja to badanie realizacji programu nauczania, ale nie tylko pod względem osiągniętych celów. Ewaluacja to przede wszystkim analiza efektów wdrożenia określonego programu, krytyczne rozważenie strony organizacyjnej, analiza dobranych strategii nauczania oraz stopnia zaangażowania uczniów i nauczyciela.

     Pod koniec roku szkolnego dokonana zostanie ewaluacja  wybranego programu.

♦    Cele kształcenia i wychowania

1.    Budzenie zainteresowania różnorodnością zjawisk i procesów przyrodniczych, społecznych i gospodarczych w przestrzeni geograficznej, kształtowanie potrzeby samodzielnego poszukiwania i odkrywania prawidłowości rządzących tymi zjawiskami.
2.    Ugruntowanie zintegrowanego systemu wiedzy geograficznej opartego na naukowych podstawach, umożliwiającego zrozumienie charakteru i dynamiki przestrzeni geograficznej.
3.    Wykształcenie umiejętności umożliwiających stosowanie teorii naukowych do interpretowania zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych i politycznych na tle uwarunkowań przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz w różnych skalach przestrzennych (z uwzględnieniem skali krajowej).
4.    Wyposażenie w umiejętności konieczne do wykorzystania posiadanej wiedzy geograficznej, tak dla rozwoju indywidualnych zainteresowań, jak i w toku dalszej edukacji, pracy zawodowej i w życiu społecznym.
5.    Kształtowanie systemu wartości społecznie akceptowanych, pozwalających na podejmowanie decyzji służących zachowaniu równowagi w środowisku geograficznym przy zapewnieniu wzrostu społeczno-gospodarczego.
6.    Kształtowanie odpowiedzialnej i twórczej postawy niezbędnej do kierowania swoim dalszym życiem oraz do pełnienia w przyszłości ważnych ról społecznych w środowisku lokalnym, regionalnym i krajowym.
7.     Kształtowanie dociekliwości, refleksyjności i zdrowego krytycyzmu wobec informacji o świecie oraz w formułowaniu indywidualnego poglądu na świat.


♦    Cele edukacyjne

Na poziomie edukacji w zakresie podstawowym do szczegółowych celów edukacyjnych należy:
o    zdobycie wiedzy pozwalającej na zrozumienie najważniejszych zjawisk z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej zachodzących w różnych skalach przestrzennych,
o    ukazanie zróżnicowania przyrodniczego, ekonomicznego i kulturowego świata,
o    ukazanie dynamiki zjawisk, i procesów fizyczno-geograficznych i ekonomiczno-społecznych,
o    poznanie, rozumienie, interpretowanie związków przyczynowo-skutkowych w obrębie środowiska przyrodniczego, gospodarczej działalności człowieka i relacji człowiek-środowisko,
o    ukazanie powiązań funkcjonalnych w różnych skalach przestrzennych i czasowych,
o    poznanie i zrozumienie współczesnych procesów politycznych na świecie,
o    kształtowanie wyobrażeń i pojęć geograficznych,
o    poznanie zasad racjonalnego wykorzystanie środowiska przyrodniczego oraz ukazanie konieczności poszanowanie praw przyrody
o    doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy geograficznej,
o    doskonalenie umiejętności obserwacji oraz wykorzystania jej wyników do wyjaśniania zjawisk i procesów geograficznych,
o    rozwijanie umiejętności  przewidywania i prognozowania skutków procesów zachodzących w środowisku geograficznym,
o    kształtowanie umiejętności umysłowych: porównywania, wnioskowania, uogólniania,
o    rozwijanie umiejętności lokalizowania miejsc i obiektów geograficznych na mapie,
o    kształtowanie umiejętności wartościowania działalności człowieka w środowisku,
o    uświadomienie wartości, jaką jest region i kraj oraz dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe,
o    przekonanie o potrzebie uczestniczenia w rozwoju własnego regionu i Polski,
o    kształtowanie postawy patriotycznej,
o    kształtowanie postawy poszanowania innych narodów, ich kultur, systemu wartości i sposobów życia,
o    budzenie wrażliwości na potrzeby ludzi w różnych regionach świata.

     Edukacja geograficzna w zakresie rozszerzonym stanowi kontynuację kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności zawartych w programie geografii w zakresie podstawowym. W związku z tym przewiduje się realizacje szczegółowych celów edukacyjnych poziomu podstawowego rozszerzonych o:
o    porządkowanie i systematyzowanie wiedzy zdobytej na wcześniejszych etapach edukacji, w celu tworzenia zintegrowanego systemu wiedzy geograficznej,
o    wyjaśnianie zjawisk i procesów geograficznych w oparciu o naukowe podstawy wiedzy,
o    dostrzeganie i rozumienie najbardziej aktualnych problemów współczesnego świata,
o    interpretowanie zjawisk i problemów społeczno-gospodarczych oraz politycznych na tle uwarunkowań przyrodniczych, historycznych i kulturowych,
o    wyjaśnianie związków pomiędzy rozwojem i poziomem życia gospodarczego a przemianami politycznymi,
o    umiejętność wykorzystania znajomości procesów zachodzących na świecie do wyjaśniania przemian społeczno-ekonomicznych i politycznych w Polsce,
o    kształtowanie umiejętności formułowania problemów, stawiania hipotez i ich weryfikacji,
o    wiązanie umiejętności i wiedzy z różnych dziedzin w celu rozwiązywania problemów odnoszących się do działalności człowieka w środowisku,
o    kształtowanie umiejętności formułowania twierdzeń o prawidłowościach,
o    kształtowanie umiejętności wyszukiwania tematów badań terenowych, ich planowania, prowadzenia, gromadzenia i przetwarzania zebranych materiałów,
o    kształtowanie umiejętności prezentacji wyników badań i wnioskowania na ich podstawie,
o    umiejętność budowania modeli (schematów) ukazujących funkcjonowanie środowiska przyrodniczego,
o    umiejętność dokonywania oceny zjawisk z różnych punktów widzenia oraz wyrażania i uzasadniania własnej opinii, oraz rozwijanie twórczej postawy.


♦      Ogólne kryteria wymagań na poszczególne oceny  szkolne

1) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
    - nie ma osiągnięć wystarczających do dalszego uczenia się geografii,
    - nie rozwiązuje najprostszych zadań, nawet przy pomocy innych uczniów lub nauczyciela,
    - nie zachowuje minimalnej dokładności i staranności, koniecznej do poprawnego
      rozwiązania zadania,
    - nieprawidłowo stosuje terminy geograficzne wymienione w osiągnięciach z poziomu
      podstawowego (poziom konieczny).

2) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
   - ma część osiągnięć z poziomu podstawowego w zakresie wystarczającym do dalszego
     uczenia się geografii,
  - rozwiązuje proste zadania, korzystając z pomocy innych uczniów lub nauczyciela,
  - zachowuje małą dokładność i staranność, jest ona jednak wystarczająca do poprawnego
    rozwiązywania zadania,
  - prawidłowo stosuje niektóre terminy geograficzne wymienione w osiągnięciach z poziomu
    podstawowego (poziom konieczny).

3) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
   - ma większość osiągnięć z poziomu podstawowego,
   - samodzielnie rozwiązuje proste zadania,
   - zachowuje dokładność i staranność wystarczającą do poprawnego rozwiązania zadania,
   - prawidłowo stosuje większość terminów geograficznych wymienionych w osiągnięciach
     z poziomu podstawowego.

4) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
   - ma większość osiągnięć z poziomu podstawowego oraz część osiągnięć z poziomu
     ponadpodstawowego (poziom rozszerzony),
   - samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim poziomie złożoności,
   - zachowuje dokładność i staranność wystarczającą do poprawnego rozwiązania zadania,
   - wypowiada się pełnymi zdaniami,
   - prawidłowo stosuje większość terminów geograficznych wymienionych w osiągnięciach
     z poziomu podstawowego oraz niektóre z poziomu ponadpodstawowego.

5) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
   - ma większość osiągnięć z poziomów: podstawowego i ponadpodstawowego (poziom
     dopełniający),
   - samodzielnie rozwiązuje zadania o wysokim poziomie złożoności,
   - zachowuje wzorową dokładność i staranność w rozwiązywaniu zadań,
   
6) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
   - ma większość osiągnięć z poziomów podstawowego i ponadpodstawowego oraz ma
     osiągnięcia z poziomu wykraczającego,
   - samodzielnie rozwiązuje zadania o najwyższym poziomie złożoności,
   - zachowuje wzorową dokładność i staranność w rozwiązywaniu zadań,
   - wypowiada się pełnymi zdaniami w sposób logiczny i spójny,
   - bezbłędnie posługuje się nazewnictwem geograficznym,
   - prawidłowo stosuje terminy geograficzne wymienione w osiągnięciach z poziomów;
     podstawowego, ponadpodstawowego i wykraczającego

W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku stosuje się ocenianie z zachowaniem zasad oceniania wspierającego. Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia kwitowana jest komentarzem ustnym.

♦     Procedury odwoławcze

Uczeń (Rodzice) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, że roczna ocena klasy-fikacyjna z zajęć edukacyjnych – z geografii – została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zasady przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego określa § 146 statutu szkoły.

 

Opracowała

mgr Elżbieta Madera

 

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box