Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

Bezpieczny w sieci

„Bezpieczny w sieci – powiedz to innym”
konkurs na projekt koszulki (T-shirt)
jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

OPIS KONKURSU:

„Bezpieczny w sieci – powiedz to innym”,  to  kolejna,  już  3  edycja   konkursu  Edukacji z Panem T.I.K.iem, poświęcona Internetowi i pracy w sieci, organizowana wspólnie przez Gimnazjum nr 49 im. S. Starzyńskiego w Warszawie i Polskie Towarzystwo Informatyczne. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. Uczniowie mają za zadanie zaprojektować T-shirt (tworząc grafikę, hasło czy też używając symboli) informującą rówieśników jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

 

ADRESACI KONKURSU:
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.

OBSZAR: cała Polska

CELE KONKURSU:

Celem jest:

  • rozbudzanie zainteresowań informatycznych;
  • szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie oraz wyrabianie odpowiednich nawyków;
  • zachęcanie do wspólnej, edukacyjnej zabawy jako mądrego sposobu spędzania czasu z komputerem;

PLIKI DO POBRANIA:

Pobraną kartę należy wypełnić, wydrukować (może być druk monochromatyczny) i przynieść do szkolnego koordynatora konkursu (p. Paweł Hoffmann drogą e-mail) lub osobiście do sekretariatu szkoły do dnia 11.04.2013r.

 

 


WARUNKI KONKURSU:

 

Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w sieci.
Polega na zaprojektowaniu koszulki propagującej bezpieczne użytkowanie Internetu.
Szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac konkursowych.

 

Nauczyciel zbiera prace konkursowe uczniów wraz z poprawnie i kompletnie wypełnionymi Kartami Rejestracji (od każdego ucznia).

 

Nauczyciel  na stronie konkursowej, zgłasza prace uczniów z danej szkoły: rejestruje  ucznia,  przesyła  prace  i  skany/zdjęcia  Kart  Rejestracji  korzystając z  przycisku PRZEŚLIJ.

 

Nauczyciel/Szkoła oryginały Kart Rejestracji wszystkich zgłoszonych uczniów przesyła listem poleconym na adres:

 

PB ECDL – KONKURS „Bezpieczny w sieci – powiedz to innym”
02-508 Warszawa, ul. Puławska 39/4

 

Oryginał Karty Rejestracji  należy  jak  najszybciej dostarczyć do organizatora  konkursu, nie później jednak niż do dnia 24.04.2013 (decyduje data stempla na przesyłce). Jest to warunek konieczny.  W sytuacji  nie  spełnienia  tego  warunku,  nagroda  przepada, uzyskane miejsce w konkursie  zostaje  anulowane  i  przechodzi  na  autora  pracy, wskazanego przez Jury.

 

UWAGA WAŻNE !!!

 

Karta Rejestracji uczestnika konkursu, wymaga potwierdzenia przez szkołę (pieczątką szkoły), nauczyciela, wymaga podpisu  opiekuna  prawnego  ucznia  i  podpisu  ucznia.
Karta Rejestracji jest do pobrania na stronie  KONKURSU.

 

Praca konkursowa musi być wykonana przez ucznia całkowicie samodzielnie, bez używania gotowych elementów, clipartów, a cały projekt musi być wykonany zgodnie z obowiązującym Prawem Autorskim. Złamanie tego  warunku  jest  jednoznaczne  z dyskwalifikacją pracy konkursowej.

 

Przesłanie przez ucznia projektu koszulki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody autora  do wykorzystania  przez  organizatorów  konkursu  pracy   konkursowej w celach edukacyjno-marketingowych.

 

Przesłane prace konkursowe nie będą zwracane.
O wynikach konkursu decyduje JURY konkursowe, którego decyzja jest ostateczna.

 

Polskie Towarzystwo Informatyczne w ramach nagrody dla Laureatów konkursu, zwróci koszt podróży na uroczystość  rozdaniem nagród w dniu 15.05.2013 do Warszawy (2 klasa pociąg PKP, według cennika opublikowanego na stronie PKP) laureatowi wraz z 1 opiekunem/nauczycielem. Zwrot kosztów przez PTI nastąpi po przekazaniu kompletnie i poprawnie wypełnionych stosowanych dokumentów – wzory udostępni PTI.

 

Przesłanie    prac    konkursowych    może    nastąpić    tylko    po   zapoznaniu   się i zaakceptowaniu Regulaminu konkursu oraz po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie (wiąże się to także z jego zgodą na użycie   danych   osobowych   autora   pracy   w  celu  ogłoszenia wyników konkursu i w celach korespondencyjnych).

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box