Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUDNIKU

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych -§ 5 ust. 1,2,3”. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.))

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44zb ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Procedura postępowania:

  1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego .
  2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opiniibraku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
  5. Opinię lekarską, wskazującą na konieczność zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
  6. Opinię lekarską wskazującą na konieczność zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na okres dłuższy niż jeden miesiąc, należy złożyć razem z podaniem w gabinecie dyrektora szkoły. Podanie należy wydrukować ze szkolnej strony internetowej.
  7. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego,zależności od wskazań lekarza zawartych w wystawionej przez niego opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.
  8. O zwolnienie ucznia niepełnoletniego z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (Załącznik 3).
  9. Podanie z dołączoną opinią lekarza (załącznik 1 lub 2) należy złożyć w gabinecie dyrektora:

a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru i całego roku - do 15 września danego roku szkolnego,

b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru - do 15 stycznia danego roku szkolnego.

W przypadku zdarzeń zdrowotnych, losowych zaistniałych w trakcie roku szkolnego podanie z dołączoną opinią lekarską należy złożyć w ciągu tygodnia od uzyskania opinii lekarskiej .

10. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub realizacji zajęć wychowania fizycznego, terminie 7 dni roboczych od daty wpływu podania wraz z opinią lekarską. Decyzję dołącza się do akt ucznia, kopię przekazuje się nauczycielom wf.

11. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do Kuratorium Oświaty w Opolu.

12. Jeżeli uczeń uzyskał zgodę dyrektora na zwolnienie na jeden semestr, a w drugim semestrze uczestniczył w zajęciach uzyskując oceny, a jego nieobecności nie przekroczyły 50% zajęć - wówczas istnieje podstawa do klasyfikacji rocznej i uczeń otrzymuje ocenę na koniec roku szkolnego.

13. Jeżeli uczeń uzyskał zgodę dyrektora na zwolnienie na jeden semestr, a w drugim semestrze powinien uczestniczyć w zajęciach uzyskując oceny, jednak jego nieobecności przekroczyły 50% zajęć i nie ma podstawy do wystawienia oceny, to uczeń jest nieklasyfikowany. Może złożyć podanie o egzamin klasyfikacyjny . Jeśli Rada Pedagogiczna zaopiniuje wniosek pozytywnie, uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny, który ma formę praktyczną. W przypadku, gdy uczeń nie może wykonać praktycznych zadań w czasie egzaminu, co jest potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, umożliwia się mu zdawanie tego egzaminu w formie pisemnej. Egzamin klasyfikacyjny odbywa się po radzie klasyfikacyjnej, przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym.

14. Uczeń zwolniony z całkowitej realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. Za zgodą nauczyciela prowadzącego uczeń może w tym czasie przebywaćbibliotece, gdzie sprawdzona jest jego obecność Gdy lekcje wf są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców dostarczonego wychowawcy klasy. Wychowawca klasy kopię oświadczenia przekazuje nauczycielowi wf.

15. Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego umieszczona jest na stronie internetowej szkoły. Dodatkowo - przekazywana jest przez wychowawcę : uczniom ( na zajęciach z wychowawcą) i rodzicom (na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym).

Załączniki 1,2,3 w pdf

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box