Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin rekrutacji w roku szkolnym 2014/2015

I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku
w roku szkolnym 2014/2015 przewiduje utworzenie następujących klas pierwszych:


klasa I a – matematyczno – fizyczna

• Język wiodący angielski
• Drugi język do wyboru język niemiecki lub język rosyjski
• Punktowane przedmioty: język angielski, matematyka, informatyka lub  fizyka
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym - fizyka - matematyka - informatyka - język angielski  [do wyboru trzy]
Przedmiot dodatkowy – techniczny język angielski w praktyce -fizyka w praktyce - informatyka w fizyce i matematyce
• Przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo

 

klasa I b – społeczno – prawna

• Język wiodący angielski
• Drugi  język do wyboru francuski lub język niemiecki
• Punktowane przedmioty:  język obcy, matematyka, historia lub WOS
• Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym - historia - język polski - WOS  - język obcy (angielski lub niemiecki) [do wyboru trzy]
• Przedmiot dodatkowy – Edukacja prawna

• Przedmiot uzupełniający przyroda

klasa I c – biznesowo menadżerska

• Język wiodący angielski
• Drugi język do wyboru język niemiecki lub język francuski
• Punktowane przedmioty:   język obcy, matematyka, WOS lub geografia
• Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym - geografia - matematyka - WOS - język obcy (angielski lub niemiecki) [do wyboru trzy]
• Przedmiot dodatkowy – podstawy biznesu - język angielski lub język niemiecki w biznesie
• Przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo

 klasa Id – biologiczno - chemiczna

• Język wiodący angielski
• Drugi język - język niemiecki
• Punktowane przedmioty:  język obcy, chemia, biologia lub matematyka
• Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym - biologia – chemia
• Przedmiot dodatkowy – chemia eksperymentalna - biologia praktyczna - praktyczna matematyka
• Przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo

 

W klasach I uczniowie realizują przedmioty obowiązkowe w zakresie  podstawowym, w klasie II i III uczeń sam wybiera od dwóch do czterech przedmiotów, które realizuje w zakresie rozszerzonym zgodnie z proponowaną ofertą szkoły oraz  swoimi zainteresowaniami i wybieranym kierunkiem studiów.

Proponowane rozszerzenia w roku szkolnym 2014/2015:

- język polski
- język angielski
- język niemiecki
- matematyka
- fizyka
- chemia
- biologia
- geografia
- informatyka
- historia
- wiedza o społeczeństwie

Proponowane zajęcia dodatkowe:

- edukacja prawna
- fizyka w praktyce
- informatyka w fizyce i matematyce
- techniczny język angielski
- język angielski lub niemiecki w biznesie
- podstawy biznesu
- chemia eksperymentalna
- biologia praktyczna
- praktyczna matematyka

Zajęcia uzupełniające

- przyroda
- historia i społeczeństwo

 

Regulamin rekrutacji

Terminarz

1. Termin składania dokumentów: od 19 maja 2014r. do 06 czerwca 2014r.
2. Kandydat może dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść podanie do innej szkoły w terminie od 09 czerwca 2014r. do 24 czerwca 2014r.
3. Termin dostarczenia potwierdzonych kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego: od 27 czerwca 2014r. do 01 lipca 2014r.
4. Ogłoszenie listy kandydatów na uczniów I LO: 02 lipca 2014r. do godz. 10.00
5. Potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do I LO i dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego od 02 lipca 2014r. od godz.10.00 do 04 lipca 2014r. do godz. 15.00
6. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do I LO 07 lipca 2014r. do godz. 12.00
7. W przypadku wolnych miejsc dodatkowy termin rekrutacji: do 09  lipca 2014r.
8. Ogłoszenie list uczniów przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej 11 lipca 2014r. do godz. 13.00
9. Rekrutacja dodatkowa do 28 sierpnia 2014r.
10. Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych: 29 sierpnia 2014 r. do godz. 13.00.

 

Zasady naboru

O przyjęciu ucznia do I LO decydować będzie liczba punktów uzyskanych przez  kandydatów za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych i za inne osiągnięcia  odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i 3 wybranych zajęć edukacyjnych:

język polski

ocena celujący: – 21 pkt.
bardzo dobry – 18 pkt.
dobry – 14 pkt.
dostateczny – 10 pkt.
dopuszczający – 4 pkt.

każdy z trzech wybranych przedmiotów:

klasa -1a –  język obcy, matematyka, informatyka lub fizyka
klasa -1b – język obcy, matematyka, historia lub WOS
klasa -1c – język obcy, matematyka, historia lub geografia
klasa -1d –  język obcy, matematyka, chemia lub biologia

ocena: celujący – 18 pkt.
bardzo dobry – 16 pkt.
dobry – 12 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.

Za inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym kandydat może uzyskać maksymalnie 25 pkt. podzielonych według następujących zasad:
1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 6 pkt.
2) udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty ujętych w załączniku nr 2 i nr 3  Zarządzenia Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty  z dnia 11 lutego 2014r. z:

- na szczeblu wojewódzkim – 3 pkt.     -ponadwojewódzkim – 5 pkt.

3) laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.
4)  osiągnięcia sportowe lub artystyczne:

- na szczeblu powiatowym (miejsca od I do III) – 1 pkt.,
- wojewódzkim (miejsca od I do III) – 2 pkt.
- ponadwojewódzkim (miejsca od I do VI) - 3 pkt.

5) dodatkowe osiągnięcia takie jak:

- wzorowa ocena z zachowania – 1 pkt.
- udział w zajęciach kulturalno-artystycznych – 1 pkt.
- uznana praca w samorządzie szkolnym – 1 pkt.
- stała udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi, itp. – 2 pkt.

Maksymalna liczba punktów za egzamin gimnazjalny może wynieść 100 pkt.
Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania miejsc. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie oryginału świadectwa w nieprzekraczalnym terminie do 01 lipca 2014r. godz. 15.00 Przewiduje się limit miejsc w poszczególnych oddziałach 30.

Uwaga !!!
Minimalny próg przyjęcia kandydata do I Liceum Ogólnokształcącego to 85 punktów.

Obowiązkowo uczniowie przyjęci do naszego liceum dnia 1 września  godz. 10:00 (poniedziałek) będą pisać test językowy – język angielski, język niemiecki w celu dokonania podziału na grupy podstawową i zaawansowaną.
 

Liceum dla Dorosłych

W roku szkolnym 2014/2015 prowadzimy nabór do 2 klas pierwszych
1. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum w systemie wieczorowym
2. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum lub na podbudowie szkoły zawodowej w systemie zaocznym
Terminarz:
1. Termin składania dokumentów od 01 lipca 2014 r. do 10 sierpnia 2014 r.
2. Ostateczne zakończenie rekrutacji 29 sierpnia 2014 r.

W systemie wieczorowym zajęcia odbywają się w godzinach 15.50 - 20.00 od poniedziałku do czwartku.
W systemie zaocznym zajęcia odbywają się w piątki w godzinach 15.30 - 20.00 i w soboty w godzinach 8.00 – 18.00 co dwa tygodnie.

 

Sekretariat czynny w godzinach 8:00-15:00
tel. +48 77 436 23 16

[ do wyboru trzy ]

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box