Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY DLA SZKÓŁ ŚREDNICH
O PUCHAR OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

pod patronatem honorowym

Kuratora Oświaty Pani Hanny Bilik
Starosty Powiatu Prudnickiego Pana Radosława Roszkowskiego,
Posłanki na Sejm RP Pani Janiny Okrągły

1. Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku.

Współorganizatorami są:

Klub Ratowniczy RESCUE,
Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe RESCUE-SYSTEM Paweł Hoffmann,
Starostwo Powiatowe w Prudniku,
Kuratorium Oświaty w Opolu,
Prudnickie Centrum Medyczne,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku,
Komenda Powiatowa Policji w Prudniku
Służba Maltańska w Nysie

2. Uczestnicy

Uczestnikami zawodów są trzyosobowe reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

3. Cel zawodów

Celem zawodów jest:

 • Edukacja młodzieży w zakresie właściwego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Zapoznanie młodzieży z prawidłowymi reakcjami w stanach zagrożenia życia, zdrowia, właściwego postępowania na miejscu wypadków komunikacyjnych i w innych sytuacjach zagrożenia.
 • Zawody mają także wyrobić pozytywny wizerunek osób udzielających pomocy oraz pracowników służb zawodowo zajmujących się ratownictwem ( Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja).
 • Promowanie prospołecznych postaw wśród młodzieży i przeciwdziałanie znieczulicy społecznej.

4. Zakres tematyczny

Zakres tematyczny konkursu obejmuje podstawowe czynności ratunkowe (BLS) przeprowadzane w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia przez osoby nie będące pracownikami medycznymi. Zakres ten dokładnie określają wytyczne BLS zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 roku. Pełny tekst wytycznych w części dla ratowników pierwszej pomocy przedmedycznej jest dostępny na stronie: http://www.prc.krakow.pl/2010/

Poza tym oceniane będą umiejętności zachowania się w stanach zagrożenia życia i zdrowia związanych ze złamaniami, krwotokami, oparzeniami, urazami głowy, jamy brzusznej i klatki piersiowej, nagłymi zachorowaniami (epilepsja, udar mózgu, nagłe zachorowanie w obrębie naczyń wieńcowych – w tym obsługa AED) oraz w razie wystąpienia wypadków komunikacyjnych.

Przy ocenie brane są pod uwagę podejmowane działania, efekty działań oraz zachowanie na miejscu zdarzenia.

5. Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody składają się z trzech etapów.

Etap pierwszy – szkolny:

Szkoły przeprowadzają wewnętrzne eliminacje wg przyjętych przez siebie rozwiązań. Na drodze eliminacji wyłaniają trzyosobową grupę, która stanowić będzie reprezentację szkoły na etapie drugim i trzecim. Dopuszcza się wybór dodatkowej osoby – rezerwowej, która w sytuacjach losowych zastąpi jednego z uczestników reprezentacji podstawowej (w czasie trwania zawodów udział biorą trzyosobowe zespoły reprezentujące daną szkołę).

Etap drugi – teoretyczny.

Wszyscy uczestnicy rozwiązują test wiedzy z zakresu pierwszej pomocy wg wymagań ujętych w punkcie 4.

Punkty poszczególnych członków zespołu są sumowane. Suma punktów członków drużyny stanowi wynik szkoły. Spośród wszystkich szkół uczestniczących w zawodach 10 szkół, które osiągnęły najwyższą ilość punktów kwalifikują się do finału – etapu trzeciego.

W przypadku małej liczby zgłoszeń zastrzega się możliwość rezygnacji z etapu drugiego kwalifikując wszystkich uczestników do etapu trzeciego.

Etap trzeci – praktyczny.

Trzyosobowe zespoły uczestniczą w pozorowanych akcjach ratunkowych na poszczególnych stanowiskach.
W przypadku małej liczby chętnych organizatorzy dopuszczają mżliwość startu dwóch zespołó z danej szkoły.

W każdym zespole jedna z osób pełni funkcję kierownika, który koordynuje pracę zespołu. Praktyczna część polega na sprawdzeniu umiejętności udzielania pomocy w sytuacjach pozorowanych oraz umiejętności prawidłowego wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej – przeprowadzonej na fantomie. Zawodnikom może towarzyszyć w charakterze obserwatora opiekun drużyny – zabronione jest jednak pod groźbą dyskwalifikacji pomaganie przez niego drużynie w czasie podejmowanych przez nią działań ratowniczych.

Rodzaje scen pozorowanych na każdym ze stanowisk powinny pozostać nieznane dla każdej z drużyn. Przekazywanie informacji o przypadkach na poszczególnych stanowiskach pomiędzy członkami różnych drużyn jest zabronione pod groźbą dyskwalifikacji całej drużyny.

Podczas scen pozorowanych ocenia się:

bezpieczeństwo ratowników

ratowanie życia i zdrowia

wezwanie kwalifikowanej pomocy

udzielenie pierwszej pomocy

umiejętność samodzielnego działania ratowników

kierowanie zespołem przez kierownika zespołu.

6. Terminy i zgłoszenia

Termin zgłaszania upływa z dniem 07 maja 2014r. Zgłoszenia nadsyłać można:

Drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Faxem na numer 77 436 23 16
Drogą listowną na adres: Zespół Szkół w Prudniku; ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik (z dopiskiem „Konkurs Pierwszej Pomocy”)

Zgłoszenie zawierać powinno nazwę zgłaszanej szkoły, listę uczestników z opiekunem (wzór do pobrania na stronie organizatora)

Termin przeprowadzenia etapu drugiego i trzeciego: – 30.05.2014 r. o godz. 900 na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku (ul. Dąbrowskiego 2). Część praktyczna przeprowadzona zostanie na terenie miasta Prudnika. Drużyna, która spóźni się na start zostaje zdyskwalifikowana.

Ogłoszenie wyników końcowych nastąpi w dniu 30.05.2014r. poprzez wskazanie wyników punktowych poszczególnych szkół. Lista zostanie umieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkół w Prudniku
(http://www.lo1prudnik.wodip.opole.pl).

7. Jury

Zawody oceniane są przez zespoły sędziowskie.

W skład każdego zespołu wchodzi:

Ratownik medyczny – przewodniczący zespołu członek zespołu – instruktor pierwszej pomocy, ratownik medyczny lub ratownik FACC.

Skład zespołu posiada karty oceny zawierające szczegółowe kryteria oceny na poszczególnych stanowiskach.

W sprawach spornych głos decydujący ma ratownik medyczny.

Nad przebiegiem zawodów czuwa Sędzia Główny – p. Paweł Hoffmann.

Sędzia Główny jest organem odwoławczym który rozpatruje skargi uczestników i w sprawach związanych z ocenianiem przebiegu zawodów ma głos ostateczny.

Sędzia Główny po konsultacji z członkami zespołu oceniającego może podjąć decyzję o dyskwalifikacji zespołu łamiącego niniejszy regulamin.

8. Wyposażenie stanowisk

Organizatorzy zapewniają środki niezbędne do użycia na poszczególnych stanowiskach (fantomy, AED, kołnierze).

Wyposażenie na wszystkich stanowiskach jest jednakowe i składa się z niezbędnego do użycia na zawodach sprzętu możliwego do użycia przez ratowników pierwszej pomocy przedmedycznej.

Każda z startujących drużyn posiada indywidualne wyposażenie (rękawiczki lateksowe - 5 par dla każdego członka zespołu), długopis, notes. Oraz niezbędne wyposarzenie indywidualne (lista wyposażenie osobistego dostępna na stronie organizatora).

9. Zwycięzcy

Nagrody rzeczowe otrzymują trzy najlepsze drużyny. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy.

W razie tej samej ilości punktów w części praktycznej brane są pod uwagę punkty zebrane w części teoretycznej. Jeśli i tu występuje ten sam wynik punktowy pod uwagę brane są punkty przyznane za resuscytację krążeniowo – oddechową.

10. Inne

 • Podczas weryfikacji startowej sprawdzane będą aktualne legitymacje szkolne, zgoda rodziców (w przypadku niepełnoletniego uczestnika) na udział w konkursie (do pobranie na stronie organizatora).
 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom. Ubezpieczenie zapewnia szkoła, którą reprezentują uczestnicy.
 • Organizator sugeruje, aby zespołu startujące wykupiły dodatkowe jednodniowe ubezpieczenie związane z udziałem w zawodach ratowniczych.
 • Organizator nie pobiera opłat za udział w zawodach.
 • Uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie dojazd na zawody.
 • Organizatorzy nie zapewniają opieki niepełnoletnim uczestnikom zawodów. Opiekę wychowawczą sprawują nad uczestnikami opiekunowie drużyn szkolnych.
 • Organizator nie zapewnia wyżywienia.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną nad uczestnikami zawodów oraz ich opiekunami.
 • Wszelkie informacje związane z konkursem publikowane będą na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku pod adresem http://www.lo1prudnik.wodip.opole.pl
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe (prosimy o zabezpieczenie ubrań przeciwdeszczowych)
 • Orientacyjny czas zawodów – 10 godz.
 • Organizator zapewnia tylko rezerwację noclegów dla startujących drużyn (drużyna sama ponosi koszty noclegu – 35 zł/os). Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci noclegu – min. na 7 dni przed rozpoczęciem konkursu.

 

11. Literatura

 • Podręczniki szkolne do nauczania przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”.
 • Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (niezbędne linki na stronie organizatora)
 • Podręcznik Pierwszej Pomocy, A. Buchfelder, M. Buchfelder , Warszawa 2008, wyd 5.
 • Materiały opracowane na potrzeby konkursu przez organizatora (do pobrania ze strony konkursowej).

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box