Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin rekrutacji nauczycieli

Regulamin rekrutacji nauczycieli do projektów międzynarodowych realizowanych w ramach programów FRSE

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku

1.Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników w projektach międzynarodowych finansowanych ze środków FRSE. Projekty są realizowane w celu umożliwienia kadrze Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. Projekty międzynarodowe i szkolenia umożliwią uczestnikom praktyczne wykorzystanie w rozwoju zawodowym i osobistym zdobytej wiedzy i umiejętności, zwiększą motywację do samodoskonalenia zawodowego oraz przyczynią się do podwyższenia aspiracji zawodowych i osobistych. Udział w projektach ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, odbycie kursów szkoleniowych. Rezultatami projektów będą rozwój zawodowy i osobisty uczestników projektu, adaptacja najlepszych praktyk oraz transfer wiedzy.

2.Warunki uczestnictwa w projekcie

Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku spośród dyrektorów, nauczycieli i osób nie będących nauczycielami - psychologów, pedagogów, nauczycieli bibliotekarzy , którzy wyrażają chęć zaangażowania w pracę na rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych, współpracę szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów, chcą wdrażać w pracy nabyte w czasie szkoleń umiejętności, deklarują aktywne włączanie się w upowszechnianie efektów szkoleń. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić i własnoręcznie podpisać „Ankietę rekrutacyjną projektu”, a następnie przekazać ją do Komisji Rekrutacyjnej, którą stanowi zespół do spraw współpracy międzynarodowej w szkole. Termin składania ankiet jest określany przez Komisję Rekrutacyjną i wywieszany na tablicy ogłoszeń Rady Pedagogicznej.

3. Procedura rekrutacji

Rekrutację poprzedzają działania informacyjno-promocyjne w postaci informacji zamieszczanych na tablicy ogłoszeń Rady Pedagogicznej w pokoju nauczycielskim, a także poprzez informację przekazywaną w trakcie spotkań bezpośrednich – posiedzenia Rady Pedagogicznej . W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projektach kobiet i mężczyzn.

Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają kryteria uczestnictwa:

* zaangażowanie w pracach realizowanych przez zespól do spraw współpracy międzynarodowej,

* motywacja do podnoszenia kwalifikacji,

* zaangażowanie w życie szkoły oraz realizację projektów szkolnych (współpraca szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizacja dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów, organizacja i udział w konkursach, turnieje),

* chęć wdrażania w pracy nabytych w czasie szkolenia umiejętności i upowszechnianie efektów szkolenia,

* w zależności od charakteru szkolenia odpowiednie umiejętności związane ze specyfiką nauczanego przedmiotu lub znajomość języka obcego.

3. Uczestnictwo w projekcie.

* Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie z wybranymi beneficjentami.

* Zawarcie z uczestnikami projektu umowy o odbyciu szkoleń wyjazdowych.

* Uczestnikiem projektu zostaje osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie przez komisję rekrutacyjną i podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.

* Przed wyjazdem osoba zakwalifikowana podpisuje Umowę.

* Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie jest możliwa   bez konsekwencji w sytuacjach losowych.

* W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w projekcie dopuszcza się możliwość rekrutacji z listy rezerwowej.

* Każda zakwalifikowana osoba zobowiązana jest w ramach zaplanowanych działań projektowych do wzięcia udziału w przygotowaniu językowo-kulturowym.

 

Dyrektor szkoły:

Jadwiga Harasymowicz

Przewodniczący zespołu do spraw współpracy międzynarodowej:

Aleksandra Jasińska

Członkowie zespołu do spraw współpracy międzynarodowej:

Benedykt Chałupnik

Joanna Mazurek – Kurzelnik

Klaudia Hajduk

Elżbieta Madera

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box