PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

Regulamin rekrutacji nauczycieli do projektów międzynarodowych realizowanych w ramach programów FRSE w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku

1.Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników w projektach międzynarodowych finansowanych ze środków FRSE. Projekty są realizowane w celu umożliwienia kadrze Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. Projekty międzynarodowe i szkolenia umożliwią uczestnikom praktyczne wykorzystanie w rozwoju zawodowym i osobistym zdobytej wiedzy i umiejętności, zwiększą motywację do samodoskonalenia zawodowego oraz przyczynią się do podwyższenia aspiracji zawodowych i osobistych. Udział w projektach ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, odbycie kursów szkoleniowych. Rezultatami projektów będą rozwój zawodowy i osobisty uczestników projektu, adaptacja najlepszych praktyk oraz transfer wiedzy.

 

2.Warunki uczestnictwa w projekcie

Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku spośród dyrektorów, nauczycieli i osób nie będących nauczycielami - psychologów, pedagogów, nauczycieli bibliotekarzy , którzy wyrażają chęć zaangażowania w pracę na rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych, współpracę szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów, chcą wdrażać w pracy nabyte w czasie szkoleń umiejętności, deklarują aktywne włączanie się w upowszechnianie efektów szkoleń. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić i własnoręcznie podpisać „Ankietę rekrutacyjną projektu”, a następnie przekazać ją do Komisji Rekrutacyjnej, którą stanowi zespół do spraw współpracy międzynarodowej w szkole. Termin składania ankiet jest określany przez Komisję Rekrutacyjną i wywieszany na tablicy ogłoszeń Rady Pedagogicznej.

3. Procedura rekrutacji

Rekrutację poprzedzają działania informacyjno-promocyjne w postaci informacji zamieszczanych na tablicy ogłoszeń Rady Pedagogicznej w pokoju nauczycielskim, a także poprzez informację przekazywaną w trakcie spotkań bezpośrednich – posiedzenia Rady Pedagogicznej . W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projektach kobiet i mężczyzn.

Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają kryteria uczestnictwa:

* zaangażowanie w pracach realizowanych przez zespól do spraw współpracy międzynarodowej,

* motywacja do podnoszenia kwalifikacji,

* zaangażowanie w życie szkoły oraz realizację projektów szkolnych (współpraca szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizacja dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów, organizacja i udział w konkursach, turnieje),

* chęć wdrażania w pracy nabytych w czasie szkolenia umiejętności i upowszechnianie efektów szkolenia,

* w zależności od charakteru szkolenia odpowiednie umiejętności związane ze specyfiką nauczanego przedmiotu lub znajomość języka obcego.

3. Uczestnictwo w projekcie.

* Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie z wybranymi beneficjentami.

* Zawarcie z uczestnikami projektu umowy o odbyciu szkoleń wyjazdowych.

* Uczestnikiem projektu zostaje osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie przez komisję rekrutacyjną i podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.

* Przed wyjazdem osoba zakwalifikowana podpisuje Umowę.

* Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie jest możliwa   bez konsekwencji w sytuacjach losowych.

* W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w projekcie dopuszcza się możliwość rekrutacji z listy rezerwowej.

* Każda zakwalifikowana osoba zobowiązana jest w ramach zaplanowanych działań projektowych do wzięcia udziału w przygotowaniu językowo-kulturowym.

 

Dyrektor szkoły:

Jadwiga Harasymowicz

Przewodniczący zespołu do spraw współpracy międzynarodowej:

Aleksandra Jasińska

Członkowie zespołu do spraw współpracy międzynarodowej:

Benedykt Chałupnik

Joanna Mazurek – Kurzelnik

Klaudia Hajduk

Elżbieta Madera


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl