PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. ADAMA MICKIEWICZA
W PRUDNIKU
rok szkolny 2016/2017

 


 • Podstawa prawna:

Warunki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych  określa: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7) oraz Zarządzenie nr 6/2016 Opolskiego Kuratora Oświaty  z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 w województwie opolskim.


 • Miejsce, termin, forma i rodzaj składanych dokumentów:

 1. Rekrutację do I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

  2. W roku szkolnym 2016/17 rekrutacja odbywa się poprzez składanie dokumentów w formie papierowej w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego ( ul. Gimnazjalna 2)
 2. Kandydat składa następujące dokumenty:
 3. wniosek pobrany i wydrukowany ze strony internetowej szkoły: lo1prudnik.wodip.opole.pl , potwierdzony podpisem przez kandydata, jego rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki gimnazjum (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył).
 5. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki gimnazjum.
 6. oświadczenie potwierdzające podjęcie woli nauki w I LO.
 7. podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie (przy składaniu oryginału świadectwa).
 8. karta zdrowia (przy składaniu oryginału świadectwa)
 9. opinia publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, publicznej poradni specjalistycznej określona w pkt. 9 Regulaminu Rekrutacji do I LO.
 10. Dokumenty umożliwiające skorzystanie z uprawnień opisanych w pkt. 3 Regulaminu Rekrutacji do I LO.
 11. Pisemna rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów.
 12. Podanie o przyjęcie do I LO w postępowaniu uzupełniającym ( druk szkolny)

 

 1. Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym- od 30 maja 2016r. do 23 czerwca 2016r.

 

 1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego- od 24 czerwca 2016r. do 28 czerwca 2016r.

 

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- od 29 czerwca 2016r. do 1 lipca 2016r.

 

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do I LO- 04 lipca 2016r. godz.12.00

 

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego- od 5 lipca 2016r. do 12 lipca 2016r.

 

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I LO- 13 lipca 2016r. godz. 12.00

 2. Kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej dołączają ją do podania.

  11. Rokrocznie Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną decyduje o ofercie edukacyjnej, w tym o liczbie klas pierwszych wraz z informacją o rozszerzonym programie poszczególnych przedmiotów. 

  12. Przewiduje się w roku szkolnym 2016/17 utworzenie 4 klas do 30 uczniów z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

klasa I a – matematyczna

 

 • Język wiodący angielski
  • Drugi język do wyboru język niemiecki lub język rosyjski
  • Punktowane przedmioty: matematyka, fizyka, informatyka lub  język angielski,
  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym- fizyka – matematyka

informatyka - język angielski  [do wyboru trzy]
Przedmiot dodatkowy – techniczny język angielski
• Przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo

klasa I b – społeczno – geograficzna

 

 • Język wiodący angielski
  • Drugi  język do wyboru francuski lub język niemiecki
  • Punktowane przedmioty:  geografia, matematyka, historia lub WOS
  • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym - historia - geografia- WOS 
  • Przedmiot dodatkowy – edukacja prawna, podstawy biznesu
 • Przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo

klasa I c – humanistyczno – pedagogiczna z elementami psychologii

 

 • Język wiodący angielski
  • Drugi język – język niemiecki lub język francuski
  • Punktowane przedmioty:   język obcy, język polski, WOS lub historia
  • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym – język polski – historia - WOS
  • Przedmiot dodatkowy – język literatury i sztuki, elementy pedagogiki i psychologii
 • Przedmiot uzupełniający – przyroda

 klasa Id – biologiczno – chemiczna

 

 • Język wiodący angielski
  • Drugi język - język niemiecki lub język rosyjski
  • Punktowane przedmioty:  język obcy, chemia, biologia lub matematyka
  • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym - biologia – chemia - matematyka
  • Przedmiot dodatkowy

- praktyczna matematyka

- chemia eksperymentalna i biologia praktyczna w ramach rozszerzenia z chemii i biologii
• Przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo

We wszystkich klasach uczeń realizuje podstawę programową z 2 języków obcych nowożytnych:

1 - obowiązkowo  język angielski;

2 - wskazany przez kandydata (język niemiecki, język francuski lub język rosyjski).

W klasach I uczniowie realizują przedmioty obowiązkowe w zakresie podstawowym, w klasie II i III uczeń sam wybiera trzy przedmioty, które realizuje w zakresie rozszerzonym zgodnie z proponowaną ofertą szkoły oraz swoimi zainteresowaniami i wybranym kierunkiem studiów. Wśród nich musi się znaleźć przynajmniej jeden z grupy: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka.

 1. Dyrektor szkoły może przedłużyć termin składania podań, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

Warunki przyjęcia:

 

O przyjęciu ucznia do I LO decydować będzie liczba punktów uzyskanych przez  kandydatów za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych i za inne osiągnięcia  odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i 3 wybranych zajęć edukacyjnych:

 

język polski

ocena celujący: – 21 pkt
bardzo dobry – 18 pkt
dobry – 14 pkt
dostateczny – 10 pkt
dopuszczający – 4 pkt.

każdy z trzech wybranych przedmiotów:

klasa -1a –  język obcy, matematyka, informatyka lub fizyka
klasa -1b – geografia, matematyka, historia lub WOS
klasa -1c –  język polski, WOS lub historia
klasa -1d –   matematyka, chemia lub biologia            

 

ocena: celujący – 18 pkt
bardzo dobry – 16 pkt
dobry – 12 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt

Za inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym kandydat może uzyskać maksymalnie 25 pkt  podzielonych według następujących zasad:
1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 6 pkt
2) udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty ujętych w załączniku nr 2, 3, 4, 5, 6 do Zarządzenia Nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty  z dnia 28 stycznia 2016r. :

- na szczeblu wojewódzkim – 3 pkt    

 -krajowym – 4 pkt 

 - międzynarodowym – 5 pkt

3) laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.
4)  osiągnięcia sportowe lub artystyczne:

- na szczeblu powiatowym (miejsce  I ) – 1 pkt
- wojewódzkim (miejsca od I do II) – 2 pkt
- krajowe (miejsca od I do III) - 3 pkt

- międzynarodowe ( miejsca od I do IV) – 4 pkt

5) dodatkowe osiągnięcia takie jak:

- wzorowa ocena z zachowania – 1 pkt
- udział w zajęciach kulturalno-artystycznych – 1 pkt
- uznana praca w samorządzie szkolnym – 1 pkt
- stała udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi, itp. – 2 pkt

Maksymalna liczba punktów za egzamin gimnazjalny może wynieść 100 pkt
Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania miejsc. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie oryginału świadectwa w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2016r. godz. 15.00                   

 Przewiduje się limit miejsc w poszczególnych oddziałach 30.

Uwaga !!!
Minimalny próg przyjęcia kandydata do I Liceum Ogólnokształcącego to                 85 punktów.

Obowiązkowo uczniowie przyjęci do naszego liceum dnia 1 września godz. 10:00 ( czwartek) będą pisać test językowy – język angielski, język niemiecki w celu dokonania podziału na grupy podstawową i zaawansowaną.
6) Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

7) W przypadku wolnych miejsc oraz w sytuacjach szczególnych dyrektor szkoły w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną, może podjąć decyzję o przyjęciu kandydata, który nie osiągnął wymaganej liczby punktów.

8) Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy (w ramach wolnych miejsc) w przypadku nie zakwalifikowania się do deklarowanej przez ucznia we wniosku.

9) Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo mają:
a. sieroty; osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny tok nauki
c. kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadającymi opinię PPP lub innej publicznej poradni specjalistycznej
d. uczniowie z wyższą średnią ocen z przedmiotów kierunkowych

10) Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny na świadectwie, o których mowa w ust. 3 i szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w ust. 4. Uzyskaną w ten sposób liczbę punktów należy pomnożyć przez 2.

11) W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej, po zakończeniu pracy Komisji Rekrutacyjnej. 

 


 • Terminarz rekrutacji i składania dokumentów:

Lp.

Czynność

termin

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

od 30 maja 2016r. do 23 czerwca 2016r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 24 czerwca 2016r. do 28 czerwca 2016r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 29 czerwca 2016r. do  1 lipca 2016r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do I LO.

 04 lipca 2016r.  godz.12.00

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 5 lipca 2016r. do 12 lipca 2016r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I LO.

13 lipca 2016r. godz. 12.00

7.

Poinformowanie przez dyrektora     I LO kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 14 lipca 2016r. godz. 15.00

8.

Rekrutacja dodatkowa.

do 30 sierpnia 2016r.

9.

Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych:

31 sierpnia 2016r.do godz. 13.00.

 

 

 • 5
  Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej:

 1. Odwołanie w kwestiach wynikających z naruszenia przepisów prawa przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną należy składać w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji do dyrektora szkoły.
  2. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania.
  3. Decyzję podjętą przez dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.

 

 

 

 

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 17 lutego 2016r.

 

 


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl