PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

Przedmiotowe Ocenianie (PO) z matematyki

w I Liceum Ogólnokształcącym w Prudniku

opracowane zostało na podstawie:
1. Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2004r.
2. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2015 r., poz. 843) i Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 357).
3. Podstawy programowej z matematyki dla zakresu podstawowego i rozszerzonego.

 

 CELE PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA:

a) bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju oraz przedstawienie bieżących postępów w nauce,
c) dostarczanie bieżącej informacji o trudnościach w przyswajaniu wiedzy przez uczniów,
d) mobilizowanie ucznia do systematycznej pracy,
e) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy na lekcji

Do obowiązków nauczyciela w zakresie wspierania uczniów należy:

1) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinie pracować dalej;

2) obowiązkowe uzasadnianie wystawionych ocen uczniowi.

DIAGNOZA WSTĘPNA

 W klasach pierwszych, we wrześniu, odbywa się diagnoza wstępna. Nauczyciele matematyki w formie pisemnej sprawdzają stopień, poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności z matematyki po gimnazjum. Ocena poprawności rozwiązań pozwoli na określenie strategii i celów pracy dydaktycznej. Wyniki diagnozy wyrażone w procentach wpisywane są do dziennika lekcyjnego.

OBSZARY AKTYWNOŚCI NA LEKCJACH MATEMATYKI:

1. Kształtowanie pojęć matematycznych.
2. Prowadzenie rozumowań.
3. Kształtowanie języka matematycznego.
4. Rozwiązywanie zadań matematycznych.
5. Rozwiązywanie problemów.
6. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.
7. Aktywność na lekcji.

OCENY BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I KOŃCOWOROCZNE WYRAŻANE SĄ W STOPNIACH WEDLUG SKALI:

a) niedostateczny (1, nd),
b) dopuszczający (2, dp),
c) dostateczny (3, dt),
d) dobry (4, db),
e) bardzo dobry (5, bd),
f) celujący (6, cel).

Oceny śródsemestralne mogą być poprzedzone znakiem +.

USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA I KRYTERIA STOPNI WEDŁUG WO:

celujący (6): uczeń
• posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem samodzielnej pracy, wynikające z indywidualnych zainteresowań
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,
• rozwiązując problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu programu nauczania;
• proponuje rozwiązania nietypowe;
• rozwiązuje zadania wykraczające poza program
• uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu matematycznego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady matematycznej.

bardzo dobry (5): uczeń
• prawidłowo interpretuje przy użyciu języka matematycznego poznane własności i wzory
• samodzielnie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione pytania
• zdobytą wiedzę potrafi stosować w nowych sytuacjach
• rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe

dobry (4): uczeń
• prawidłowo wykorzystuje poznane własności i wzory
• potrafi samodzielnie rozwiązać typowe zadania
• prawidłowo formułuje myśli matematyczne

dostateczny (3): uczeń
• zna i rozumie podstawowe prawa matematyczne
• rozumie tekst sformułowany w języku matematycznym
• potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela udzielić odpowiedzi na postawione pytania
• tylko częściowo wykazuje się samodzielnością

dopuszczający (2): uczeń
• udziela odpowiedzi na pytania i rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności

niedostateczny (1): uczeń
• nie udziela poprawnej odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela, nawet przy jego pomocy

  KRYTERIA OCENIANIA:

1. Oceny bieżące są wystawiane uczniowi za wiedzę i umiejętności w oparciu o różne formy aktywności, tj:

a) prace klasowe (zakres materiału będzie obejmował co najmniej 1 dział omawiany na lekcjach).

Ocena z pracy klasowej ustalana jest według następującej skali:
0—39% niedostateczny
40—50% dopuszczający
51—75% dostateczny
76—90% dobry
91—100% bardzo dobry

Prace klasowe sprawdzające tylko sprawność rachunkową oceniane są w skali od 1 do 5.

b) sprawdziany (zakres materiału będzie obejmował kilka lekcji),
c) ćwiczenia pisemne na lekcji, czyli kartkówki (zakres materiału będzie obejmował maksimum 3 lekcje),
d) prace długoterminowe,
e) zadania dodatkowe dla chętnych,
f) prace domowe,
g) odpowiedzi ustne (zakres materiału będzie obejmował maksimum 3 lekcje), ocena ujęta w tabeli:

Umiejętności

O

K

K+P

K+P+R

K+P+R+D

K+P+R+D+W

Ocena

nd

dp

dt

db

bd

cel


O
uczeń nie opanował umiejętności w zakresie koniecznym,
K –uczeń opanował umiejętności w zakresie koniecznym,
P –uczeń opanował umiejętności w zakresie podstawowym,
R –uczeń opanował umiejętności w rozszerzonym zakresie,
D –uczeń opanował umiejętności w pełnym zakresie programu,
W–uczeń opanował umiejętności w zakresie wykraczającym poza program;

h) pracę w grupach,
i) testy,
j) matury próbne, diagnozy końcowe (oceniane wg skali z pracy klasowej).

2. Poszczególnym formom aktywności przyporządkowane są następujące wagi:

a) prace klasowe – 4
b) sprawdziany, prace długoterminowe, matury próbne, diagnozy końcowe - 3
c) kartkówki, odpowiedzi ustne, referaty, zadania dodatkowe, praca w grupach - 2
d) prace domowe, aktywność na lekcjach - 1.

3. Ocenom cząstkowym odpowiadają następujące wartości punktowe:

  6 --> 6,0 pkt.
+5 --> 5,5 pkt.
  5 --> 5,0 pkt.
+4 --> 4,5 pkt.
  4 --> 4,0 pkt.
+3 --> 3,5 pkt.
  3 --> 3,0 pkt.
+2 --> 2,5 pkt.
  2 --> 2,0 pkt.
+1 --> 1,5 pkt.
  1 --> 1,0 pkt.

Następujące wartości uzyskanych średnich ważonych odpowiadają stopniom:

5,51 ≤ ocena ≤ 6,0 – celujący
4,51 ≤ ocena ≤ 5,5 – bardzo dobry
3,51 ≤ ocena ≤ 4,5 – dobry
2,51 ≤ ocena ≤ 3,5 – dostateczny
1,70 ≤ ocena ≤ 2,5 – dopuszczający
0,00 ≤ ocena ≤ 1,69 – niedostateczny.

 KONTRAKT Z UCZNIEM:

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Każdy uczeń powinien otrzymać w semestrze minimum 3 oceny.
3. Po zakończeniu każdego działu nauczyciel dokonuje sprawdzenia wiadomości.
4. Praca klasowa, test powinny być zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Odpowiedzi ustne i kartkówki nie muszą być zapowiadane.
5. Prace klasowe, testy, matury próbne są obowiązkowe dla każdego ucznia.
6. Kartkówka i odpowiedź ustna obejmują zakres 3 ostatnich lekcji. Uczeń jest jednak zobowiązany znać elementarne zagadnienia z wcześniejszego materiału, niezbędne do efektywnej pracy na lekcji (np. umiejętność rozwiązania równania, odczytywania z wykresu własności funkcji itp.). Formy te mogą też obejmować zakres materiału zadany do przypomnienia.
7. W przypadku nie pisania pracy klasowej, sprawdzianu, testu lub odmowy odpowiedzi stosuje się zasady określone w WO i uczeń otrzymuje 1.
8. Na ocenę z odpowiedzi bądź sprawdzianu pisemnego ma wpływ poza wiedzą również poprawna polszczyzna, estetyka zapisu, rysunku.
9. Uczeń ma prawo poprawiać każdą pracę klasową pisaną w planowanym terminie. Termin (do dwóch tygodni od ogłoszenia wyników z pracy klasowej) i forma poprawy ustalone są przez nauczyciela. Uczeń nieobecny na pracy klasowej z przyczyn usprawiedliwionych ma obowiązek zaliczyć ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
10. Kartkówki i odpowiedzi ustne będą się odbywały w zależności od potrzeb
(konieczność przypomnienia lub sprawdzenia wiedzy).
11. W semestrze odbędą się: co najmniej jedna praca klasowa, jedna kartkówka i jedna odpowiedź ustna.
12. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy.
13. Udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych mogą spowodować, że ocena semestralna będzie o pół lub o cały stopień wyższa.
14. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Prawo zgłoszenia nie- przygotowania nie dotyczy zapowiedzianych powtórzeń i sprawdzianów.
15. Ocena na koniec semestru jest średnią ważoną ocen cząstkowych.
16. Ocena końcoworoczna jest średnią ważoną ocen z całego roku.
17. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych zawarte są w Statucie Szkoły.
18. Wszystkie inne ustalenia oraz sposoby przekazywania informacji zawarte są w WO.
19. Wszelkie uwagi dotyczące pracy nauczyciela uczeń może zgłaszać temu nauczycielowi.
20. Zastrzega się prawo wprowadzania zmian do powyższego kontraktu. 

SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW.

a) na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z PO, a rodzice na pierwszym zebraniu;
b) wszystkie oceny uczniów są zapisywane w e-dzienniku lekcyjnym;
c) oceny są jawne – na prośbę rodzica (opiekuna) lub ucznia nauczyciel podaje motywację oceny;
d) sprawdziany przechowywane są do końca roku szkolnego, kartkówki do końca semestru;
e) na prośbę rodzica mogą być udostępnione w szkole w obecności nauczyciela;
f) na dwa tygodnie przed klasyfikacją semestralną i końcoworoczną są podawane propozycje ocen niedostatecznych;
g) nauczyciel podaje rodzicom informacje o trudnościach ich dziecka w nauce;
h) uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną semestralną, powinien poprawić ją w terminie i formie ustalonym przez nauczyciela, a fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku;
i)
ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

Cele edukacyjne

1. Wykształcenie umiejętności operowania najprostszymi obiektami abstrakcyjnymi: liczbami, zmiennymi i zbudowanymi z nich wyrażeniami algebraicznymi, zbiorami (liczb, punktów, zdarzeń elementarnych) oraz funkcjami.

2. Wykształcenie umiejętności budowania modeli matematycznych dla różnorodnych sytuacji z życia codziennego oraz ich wykorzystania do rozwiązywania problemów praktycznych.

3. Wykształcenie umiejętności projektowania obliczeń i ich wykonywania.

4. Poznanie podstawowych elementów myślenia matematycznego.

5. Uzyskanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej.

Osiągnięcia

W zakresie operowania obiektami abstrakcyjnymi

1. Wykonywanie działań na liczbach i wyrażeniach algebraicznych.

2. Opisywanie zbiorów za pomocą równań, nierówności i ich układów oraz upraszczanie takich opisów.

3. Sporządzanie wykresów funkcji oraz odczytywania własności funkcji z wykresu.

4. Wyznaczanie związków miarowych dla figur płaskich i brył.

W zakresie budowania modeli matematycznych i ich stosowania

1. Opisywanie związków pomiędzy wielkościami liczbowymi za pomocą równań i nierówności.

2. Wykrywanie zależności funkcyjnych miedzy wielkościami liczbowymi.

3. Wyznaczanie związków metrycznych i miarowych w otaczającej przestrzeni.

4. Budowanie modeli zjawisk losowych.

W zakresie projektowania obliczeń i ich wykonywania

1. Przeprowadzanie obliczeń dokładnych i przybliżonych (w tym procentowych).

2. Rozwiązywanie niektórych typów równań oraz ich układów.

3. Wyznaczanie miar figur geometrycznych.

4. Obliczanie prawdopodobieństw zdarzeń.
W zakresie kształcenia myślenia matematycznego

1. Umiejętność definiowania prostych obiektów matematycznych.

2. Umiejętność podawania przykładów i kontrprzykładów.

W zakresie samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej

1. Wyszukiwanie w materiałach źródłowych potrzebnych informacji matematycznych.
2. Samodzielne opanowanie definicji i twierdzeń z podręcznika.
3. Przyswajanie schematów rozumowań i ich stosowanie.
4. Sprawne sporządzanie notatek.

 

Odwołanie ucznia od oceny semestralnej lub końcoworocznej znajdują się w WO.

 

PO podlega ewaluacji.                    

Opracował zespół w składzie:

Małgorzata Wytrwał

Andrzej Lewandowski


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl