PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

Przedmiotowe Ocenianie z języka polskiego ważne od 01.09.2015

1. Zasady Przedmiotowego Oceniania

 • Ocena klasyfikacyjna (śródroczna i końcoworoczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w ciągu roku (semestru). Oceny cząstkowe mają różną wagę. Pozwala to odpowiednio docenić wkład pracy ucznia w przygotowanie się do różnych form aktywności, sprawdzenia wiedzy i umiejętności, ponieważ wiadomości  i umiejętności wymagające większej wiedzy mają wagę wyższą, a wiedzy mniejszej - odpowiednio niższą. Uczeń tymczasem cały czas monitoruje swoje oceny, ma możliwość ich poprawy, wie, jaki jest poziom jego wiedzy
 • Podstawą do klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej jest uzyskanie co najmniej sześciu ocen cząstkowych z różnych rodzajów aktywności .
 • Uczeń nieobecny na pracy pisemnej, usprawiedliwiony, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela ( do 14 dni).
 • Jeżeli nieobecność ucznia w szkole była dłuższa niż jeden tydzień ( 5 dni nauki) i spowodowana była dłuższą chorobą, wypadkiem losowym, to uczeń ma obowiązek zaliczyć dany sprawdzian, pracę klasową w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Uczeń sam zgłasza się do nauczyciela, który wyznacza czas i formę zaliczenia sprawdzianu czy pracy klasowej.
 • Jeżeli nieobecność ucznia w szkole trwała do 5 dni nauki , to nauczyciel ma prawo wyegzekwować od ucznia, aby zaliczył dany sprawdzian (formę zaliczenia ustala nauczyciel) na każdej następnej lekcji danego przedmiotu.
 • W przypadku jednogodzinnej nieobecności ucznia na sprawdzianie (pracy pisemnej), nauczyciel ma prawo wyegzekwować od ucznia zaliczenie danego sprawdzianu w formie ustalonej przez nauczyciela, na każdej następnej lekcji (niekoniecznie danego przedmiotu), na której uczeń będzie obecny.
 • Możliwość poprawy oceny z prac pisemnych reguluje WO.
 • Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego w/g zasad ustalonych w Statucie Szkoły. Sposób odwołania się od oceny semestralnej i końcoworocznej regulują przepisy zawarte w WO.
 • Oceny dłuższych prac pisemnych, wymagających znajomości większego zakresu materiału i kartkówki wpisywane są kolorem czerwonym, wypracowania domowe zielonym, pozostałe oceny kolorem niebieskim lub czarnym.
 • W dzienniku wpisywana jest waga danej oceny.
 • Kartkówka z trzech tematów nie musi być zapowiedziana.
 • Prace klasowe obejmujące dłuższą partię materiału zapowiedziane są co najmniej 14 dni wcześniej.
 • Uczeń może być raz w semestrze nieprzygotowany do lekcji, z wyjątkiem prac klasowych, przeczytanych lektur, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje to i nie ma to wpływu na ocenę końcową. Zgłoszone nieprzygotowanie po wywołaniu ucznia do odpowiedzi pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.
 • Jeżeli treści zawarte w pracach domowych będą wskazywały na niesamodzielność (spisywanie informacji zawartych w Internecie, schematów odpowiedzi lub fragmentów opracowań itp.) wówczas nauczyciel może wpisać z takiej pracy ocenę niedostateczną.
 • Termin oddawania prac pisemnych obejmuje okres 14 dni, zaś dłuższych form pisemnych – 21 dni.
 • 2.Rodzaje aktywności ucznia podlegające ocenianiu:

Przedmiotem oceniania są wiadomości, umiejętności oraz postawy ucznia na lekcjach języka polskiego, zwłaszcza:

 • prace pisemne ( testy sprawdzające wiedzę, testy sprawdzające umiejętności rozumienia czytanego testu, wypracowania klasowe i domowe, sprawdziany, klasówki z trzech ostatnich bloków tematycznych),
 • odpowiedź ustna,
 • aktywność (praca ucznia na lekcji, praca w grupie, projekty, prezentacja, udział w konkursach, olimpiadach, recytacja).

3.Sposoby sprawdzenia postępów ucznia

W celu sprawdzenia postępów ucznia stosuje się następujące sposoby:

 • prace klasowe i domowe:

- wypracowanie będące dłuższą, samodzielną wypowiedzią o różnym charakterze, np. rozprawka, esej, wypowiedź interpretacyjna itp.,

- sprawdzian i test sprawdzający wiadomości z danej epoki, omawianych tekstów literackich, problemów,

- test sprawdzający umiejętność rozumienia czytanego tekstu,

- kartkówka z trzech ostatnich tematów, test lub kartkówka sprawdzająca przeczytanie zadanej wcześniej lektury,

 • wypowiedzi ustne na zadany temat dotyczące omawianych tekstów literackich i zjawisk kulturowych
 • inne sposoby: referaty, prezentacje, głos w dyskusji, recytacja, praca w grupach.

4.Uczeń, który otrzymał tytuł laureata etapu wojewódzkiego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego otrzymuje ocenę celującą jako ocenę końcoworoczną.

5.Testy sprawdzające wiedzę i testy sprawdzające rozumienie czytanego tekstu oceniane są według następującej punktacji:

 • celujący                             99% - 100% punktów
 • + bardzo dobry                             98% punktów
 • bardzo dobry                       86 - 97 % punktów
 • + dobry                                 84 – 85% punktów
 • dobry                                     71 – 83% punktów
 • + dostateczny                         69 – 70% punktów
 • dostateczny                           56 - 68 % punktów
 • + dopuszczający                  54 – 55% punktów
 • dopuszczający                       41- 53 % punktów
 • niedostateczny                           40 % i mniej

Prace pisemne ( wypracowania domowe, wypracowania klasowe ) typu     maturalnego oceniane są według następującej punktacji ustalonej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i zawarte zostały w Informatorze maturalnym .

Zdobyta ilość punktów następnie zostanie przeliczona na oceny według kryteriów zawartych w punkcie 5 . Przedmiotowego Oceniania.

9. Przyjmuje się następującą wagę rodzajów aktywności

 • testy, wypracowania klasowe, sprawdziany z większej partii materiału - waga 4
 • wypracowania domowe                                                                             - waga 2
 • odpowiedź ustna, kartkówki                                                                      - waga 3
 • aktywność                                                                                                 - waga 2
 • recytacja                                                                                                    - waga 2

10. Ustala się na podstawie uzyskanej średniej ważonej następujące oceny:

 • celujący                                           5,51 – 6,00
 • bardzo dobry                             4, 51 – 5, 5
 • dobry                                          3,51 – 4,5
 • dostateczny                                 2,51 -   3,5
 • dopuszczający                             1,7 -       2,5
 • niedostateczny                             1,69 i mniej

11. Ocenę końcoworoczną ustala się według średniej ważonej ocen z całego roku.

12. Ocena otrzymana przez ucznia jest jawna, po odpowiedzi ustnej jest o niej informowany na forum klasy, a prace pisemne po sprawdzeniu oddawane są uczniowi w celu zapoznania się z oceną, popełnionymi błędami czy uwagami nauczyciela. Następnie umieszczane są w teczkach, które znajdują się u nauczyciela przedmiotu i oddawane są do wglądu uprawnionym do tego osobom (np. dany uczeń, wychowawca, rodzic, dyrekcja).

13. Rodzice o ocenach uczniów informowania są na spotkaniach z wychowawcą klasy lub nauczycielem przedmiotu.

 

Opracowała mgr Urszula Kruk

 


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl