PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

 
W RANKINGU LICEÓW PERSPEKTYWY 2020
nasze liceum otrzymało
srebrną tarczę !!!
Gratulujemy wszystkim nauczycielom
i maturzystom
to m.in. Wasze wyniki
uplasowały nas na takiej pozycji.
Życzymy dalszych sukcesów !!!

 

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE DLA JĘZYKÓW OBCYCH

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR 1 W PRUDNIKU

KRYTERIA OCENIANIA

Ocenianie bieżące

Sprawdzanie czterech sprawności językowych w zakresie umiejętności mówienia, pisania, czytania i słuchania oraz gramatykę z leksyką. Ocenianie bieżące obejmuje następujące formy:

 1. kartkówki z danej jednostki tematycznej- min.3 w semestrze
 2. odpowiedzi ustne- min. 1 w semestrze
 3. aktywność ucznia na lekcji (ocena opcjonalna stanowiąca premię) uczeń może ale nie musi otrzymać oceny z aktywności.

Ocenianie okresowe

W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku stosuje się ocenianie z zachowaniem zasad oceniania wspierającego, dlatego też oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadnione są ustnie. Z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym uczeń otrzymuje informację zwrotną w formie pisemnej 2 razy w roku.

Dłuższa forma pisemna kwitowana jest recenzja, zawierającą cztery elementy:

 1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
 2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić brali wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
 3. przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
 4. wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.

Wystawiając oceny śródroczne oraz roczne, nauczyciele mogą posiłkować się średnią ważoną. Wystawione oceny nauczyciele mają obowiązek uzasadnić w formie pisemnej w dzienniku elektronicznym.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny celującej w klasyfikacji końcoworocznej. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który realizuje minimum 3 z wymienionych poniżej kryteriów:

 • Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela w danej klasie.
 • Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienie, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązanie nietypowe, rozwiązuje także zadnia wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela.
 • Uzyskał tytuł laureata i finalisty konkursu przedmiotowego w zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej.
 • Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Wagi poszczególnych zadań z języka obcego:

Test/ Praca semestralna          8

Sprawdzian                            8

Kartkówka                             6

Odpowiedz                            6

Aktywność                             5

Praca pisemna na lekcji          4

Zadanie domowe                   3

Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do lekcji raz w semestrze. Nie uznaje się grupowego nieprzygotowania.

 • Uczeń na bieżąco jest informowany o otrzymanych ocenach (po oddaniu pracy przez nauczyciela, po odpowiedzi ustnej).
 • Jeżeli nieobecność ucznia trwa do 3 dni (włącznie) uczeń ma obowiązek zaliczyć sprawdzian na najbliższych zajęciach lekcyjnych po powrocie do szkoły.
 • W przypadku nieobecności trwającej powyżej 3 dni. Uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie dłużej niż 2 tygodnie od powrotu do szkoły).
 • Obowiązek dopilnowania terminu spoczywa po stronie ucznia. Nie zastosowanie się do powyższego będzie równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej.
 • Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z zapowiedzianych prac pisemnych, które wchodzą w skład oceniania okresowego. Ocenę może poprawić w terminie 2 tygodni od momentu otrzymania oceny niedostatecznej. Zarówno ocena z pracy pisemnej jak i z poprawy liczone są do średniej ważonej.

OCENIANIE ROZUMIENIA TEKSTU CZYTANEGO, SŁUCHANEGO, PRAC PISEMNYCH, TESTÓW GRAMATYCZNYCH I LEKSYKALNYCH

Podczas sprawdzania prac ilość przyznawanych punktów przekłada się na procenty. Interpretacja procentów na stopnie szkolne:

100%                        -ocena celująca (test, sprawdzian, karta pracy)

99- 90%                      -ocena bardzo dobra

89- 75%                      -ocena dobra

74- 60%                      -ocena dostateczna

59- 50%                      -ocena dopuszczająca

poniżej 50%                -ocena niedostateczna

Ocenę celującą wystawiamy, jeśli sprawdzamy oprócz umiejętności wymaganych na poziomie podstawowym, także umiejętności z poziomu rozszerzonego, a więc wykraczające poza program: oddzielenie myśli głównej od drugorzędnych, wskazanie związków między poszczególnymi częściami tekstu, stosowani różnorodnych technik.

Cele ogólne

Według założeń przyjętych w podstawie programowej, celem nauki języka obcego, jest jego opanowanie na poziomie podstawowym, oznaczającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie we wszystkich ważnych sytuacjach życia codziennego, tj. w zakresie umożliwiającym przystąpienie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, jak również rozszerzonym. Uczniowie powinni być w stanie swobodnie budować zdania w języku obcym wypowiedzi na tematy z życia codziennego i szkolnego. Powinni umieć wyrażać intencje za pomocą różnych środków językowych. Powinni sobie radzić również z tekstami popularnonaukowymi, pisanymi i mówionymi na poziomie szkoły średniej.

Cele wychowawcze

Celem nauki języka obcego jest przygotowanie młodego pokolenia Polaków do uczestnictwa w wielokulturowej i wielojęzycznej rzeczywistości współczesnej Europy, rozwijanie postawy tolerancji i szacunku dla odrębności kulturowych i etnicznych, rozbudzanie zainteresowania dalszymi językami i kulturami. Nauka języka obcego przyczyni się do rozwoju otwartości i tolerancji na problemy innych i stanie się skutecznym instrumentem porozumienia między naszymi narodami.

Cele edukacyjne

Dla języka obcego nowożytnego jako pierwszego języka obcego:

 • Rozwijanie i integracja sprawności językowych.
 • Przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.
 • Poszerzenie ogólnej wiedzy.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego uczenia się.

Dla języka obcego nowożytnego jako drugiego języka obcego:

 • Opanowanie języka na takim poziomie, który zapewnia możliwość porozumiewania się- minimum komunikacji językowej.
 • Posługiwanie się językiem w zwykłych sytuacjach życia codziennego.
 • Reagowanie na wypowiedz innych. Rozumienie ich intencji.
 • Przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.
Sposoby sprawdzania

Formy kontroli mogą być ustne i pisemne, mogą one być w formie:

 • Testy obiektywne, testy składające się z zadań zamkniętych: wielokrotny wybór, przyporządkowanie, prawda-fałsz
 • Testy subiektywne, testy składające się z zadań otwartych: zadania z luką, zadania krótkiej odpowiedzi, zadania rozszerzonej odpowiedzi.
Ewaluacja

Zawiera ona systematyczną kontrolę i ocenę nauczania i uczenia się uczniów w celu podejmowania decyzji odnośnie planowania dalszych procesów edukacyjnych. Ewaluacja może być przeprowadzona w formie rozmowy bądź ankiety uwzględniając pytania: dlaczego? Jak coś zmienić lub ulepszyć?

Należy uczniom również pokazać co potrafią , w czym są dobrzy, aby wzmocnić ich poczucie wartości, co przyczyni się do pozytywnego stosunku do uczenia się.

KRYTERIA OCENY SPRAWNOŚCI MÓWIENIA

6

Uczeń:

 • tworzy wypowiedzi zawierające bogate słownictwo i zróżnicowane struktury gramatyczne, wykraczające poza materiał nauczania
 • nie popełnia błędów, które zakłócają komunikację
 • potrafi spontanicznie nawiązać i podtrzymać rozmowę
 • wypowiada się bez przygotowania
 • wypowiedzi są płynne i całkowicie poprawne fonetycznie, bez błędów w wymowie i intonacji

5

Uczeń:

 • potrafi z powodzeniem zachować się w szerokim repertuarze sytuacji życia codziennego;
 • potrafi sformułować dłuższą wypowiedź w całości spójną i logiczną;
 • potrafi wziąć udział w dyskusji;
 • wypowiada się komunikatywnie, choć w jego wypowiedzi pojawiają się sporadyczne błędy gramatyczne i leksykalne, które jednak nie zakłócają komunikacji;
 • posługuje się szerokim zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych.

Wymowa i intonacja nie sprawiają żadnych trudności w zrozumieniu.

4

Uczeń

 • przeważnie potrafi z powodzeniem zachować się w szerokim repertuarze sytuacji życia codziennego;
 • potrafi sformułować dłuższą wypowiedź w całości spójną i logiczną;
 • zazwyczaj potrafi wziąć udział w dyskusji;
 • wypowiada się komunikatywnie, choć w jego wypowiedzi pojawiają się nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, które jednak nie zakłócają komunikacji;
 • posługuje się dość szerokim zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych.

Wymowa i intonacja ucznia sprawiają drobne trudności w zrozumieniu.

3

Uczeń

 • czasem potrafi z powodzeniem zachować się w podstawowych sytuacjach życia codziennego;
 • próbuje sformułować dłuższą wypowiedź, ale bywa ona niespójna lub nielogiczna;
 • próbuje czasem wziąć udział w dyskusji;
 • próbuje wypowiadać się, ale w jego wypowiedzi pojawiają się liczne błędy gramatyczne i leksykalne, które często zakłócają komunikację;
 • posługuje się dość wąskim zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych.

Wymowa i intonacja ucznia czasami sprawiają trudności w zrozumieniu.

2

Uczeń

 • z trudem potrafi zachować się w podstawowych sytuacjach życia codziennego;
 • próbuje sformułować dłuższą wypowiedź, ale przeważnie jest ona niespójna i nielogiczna;
 • rzadko próbuje czasem wziąć udział w dyskusji;
 • próbuje wypowiadać się, ale popełnia bardzo liczne błędy gramatyczne i leksykalne, które znacznie zakłócają komunikację;
 • posługuje się bardzo wąskim zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych.

Wymowa i intonacja ucznia często sprawiają trudności w zrozumieniu.

1

Uczeń jest niezrozumiały albo odpowiada całkowicie nie na temat.

KRYTERIA OCENY SPRAWNOŚCI PISANIA

Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych na poziomie podstawowym

Treść

W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów z polecenia zdający odniósł się w swojej wypowiedzi, a następnie, ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym stopniu.

- Jako element, do którego zdający odniósł się w pracy, należy uznać komunikatywną wypowiedź, która w minimalnym stopniu odnosi się do jednego z czterech podpunktów treści polecenia.

- Jako element rozwinięty w pracy należy uznać komunikatywną wypowiedź, która odnosi się do jednego z czterech podpunktów treści polecenia w sposób szczegółowy.

- Zdający nie odniósł się w pracy do elementu wówczas, kiedy nie realizuje podpunktu treści polecenia lub realizuje ten podpunkt w sposób niekomunikatywny.

Spójność i logika wypowiedzi

W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako całość dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między zdaniami lub akapitami tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę, czyli w jakim stopniu wypowiedź jest klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowo zebranych myśli).

Zakres środków językowych

W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie środków leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi.

Poprawność środków językowych

W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi.

Uwagi:

1. Wypowiedź jest oceniana na 0 punktów w każdym kryterium, jeżeli jest:

nieczytelna LUB całkowicie niezgodna z poleceniem LUB niekomunikatywna dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie).

2. Jeżeli wypowiedź zawiera 60 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryterium treści.

3. W ocenie poprawności środków językowych w wypowiedziach zdających ze stwierdzoną dysleksją nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych.

Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych na poziomie rozszerzonym(rozprawka, list formalny, artykuł)

Zgodność z poleceniem (Elementy treści i formy)

W ocenie zgodności z poleceniem bierze się pod uwagę elementy treści oraz elementy formy, które zostały zrealizowane w wypowiedzi, oraz jakość realizacji tych elementów.

Elementy treści:

- wstęp: właściwe i adekwatne do tematu rozpoczęcie wypowiedzi

- pierwszy element tematu

- drugi element tematu

- podsumowanie: właściwe i adekwatne do tematu zakończenie wypowiedzi

- fragmenty odbiegające od tematu oraz/lub nie na temat

Elementy formy:

-elementy charakterystyczne dla formy

-kompozycja

-segmentacja

-długość pracy

Spójność i logika wypowiedzi

W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako całość dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między zdaniami i akapitami tekstu.

W ocenie logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu wypowiedź jest klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowo zebranych myśli, czy wnioski wynikają logicznie z przesłanek).

Zakres środków językowych

W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie i precyzję środków leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi.

Poprawność środków językowych

W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne.

Uwagi dodatkowe

1. Wypowiedź jest oceniana na 0 punktów w każdym kryterium, jeżeli jest:

- nieczytelna LUB

- całkowicie niezgodna z poleceniem/tematem LUB

- niekomunikatywna dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie).

2. Jeżeli wypowiedź zawiera mniej niż 160 słów, przyznaje się za nią 0 punktów za zakres i poprawność środków językowych.

3. W ocenie poprawności językowej w wypowiedziach zdających ze stwierdzoną dysleksją nie bierze się pod uwagę błędów zapisu.


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl